12.10.2017

INSTRUKTOR DS. KULTURALNO OŚWIATOWYCH

INSTRUKTOR DS. KULTURALNO OŚWIATOWYCH

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku
poszukuje kandydata na wolne stanowisko:

INSTRUKTOR DS. KULTURALNO OŚWIATOWYCH

Działalność Klubu „Senior +” polegać będzie na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych. Z Klubu :Senior+” będą mogły korzystać osoby starsze 60+ i 65+, wykluczone społecznie ze względu na swój stan zdrowia lub niepełnosprawność, samotne w wieku emerytalnym, starsze potrzebujące wsparcia ruchowego w formie rehabilitacji lub pomocy psychologicznej oraz osoby zaangażowane w realizację programów i projektów na rzecz włączenia ludzi starszych do aktywnego życia w sferze społecznej, kulturowej, informatycznej itp.
Klub „Senior+” swoją działalność rozpocznie 2 stycznia 2018 r.

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe lub średnie (dobrze widziane o kierunku pedagogicznym,
  psychologicznym lub nauk społecznych),
- staż pracy 2 lata
- posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia   
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
- nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
- szerokie umiejętności w zakresie animacji społecznej,
- umiejętność pracy z ludźmi starszymi oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,
- odpowiedzialność za powierzone zadania,
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresogennych,
- wysoka kultura osobista,
- miłe usposobienie,
- dyspozycyjność,
- znajomość obsługi komputera – Pakiet Office, Internet,
- komunikatywność, sumienność, obowiązkowość oraz uczciwość.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- przygotowanie oraz realizacja planu działalności Klubu,
- nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy w instytucjami, firmami i innymi
  organizacjami,
- opracowywanie scenariuszy oraz organizowanie przedsięwzięć kulturalnych
  i środowiskowych, wycieczek tematycznych, zajęć rehabilitacyjnych, warsztatów, kursów,
  spotkań z ciekawymi ludźmi, itp.
- udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej Klubu,
- sporządzanie sprawozdań z działalności Klubu,
- pozyskiwanie środków finansowych z dostępnych programów pomocowych na bieżąca  
  działalność klubu,
- dbanie o utrzymanie porządku i czystości w Klubie.

4. Warunki pracy:
Umowa o pracę od stycznia 2018 r.
Miejsce pracy: Klub Senior + w Czaplinku, przy ul. Moniuszki 26; pomieszczenia znajdują się na parterze. Praca wymaga przemieszczania się w terenie. Wymagany kontakt
telefoniczny i osobisty z interesantami.

5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys - curriculum vitae,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności
  i kwalifikacje,
- kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności
  prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za umyślne
  przestępstwa skarbowe
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów
rekrutacji następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia     1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922).

Wszystkie oświadczenia oraz życiorys zawodowy i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać na adres:

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY W CZAPLINKU
ul. PŁAWIEŃSKA 3, 78-550 CZAPLINEK,

w terminie do dnia 27 października 2017 r. do godz. 14:00 w zamkniętej kopercie  z dopiskiem:
 „NABÓR NA STANOWISKO: INSTRUKTORA DS. KULTURALNO -OŚWIATOWYCH W KLUBIE SENIOR+ W CZAPLINKU”.

Oferty, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Miejsko Gminnego – Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku.

Autor: 
Renata Podkowiak