13.01.2020

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2020 ROKU

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2020 ROKU

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1981) kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona od dnia 03 LUTEGO DO 30 KWIETNIA 2020 r.

 

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na TERENIE POWIATU DRAWSKIEGO USTALONO NA 9 - 25 MARCA 2020 R.
Kwalifikacje odbywać się będą w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Drawsku Pomorskim, przy ul. Złocienieckiej 25, tel. 501 725 244.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 2001 r. (rocznik podstawowy);

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby urodzone w latach 1999 - 2000, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. Kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U.2017 r., poz. 944);

5.    Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po¬siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1.    Przedstawicielowi wójta lub burmistrza (prezydenta miasta):
•    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
•    dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2.    Powiatowej Komisji Lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3.    Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień (jego przedstawicielowi):
•    aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
•    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje lub uprawnienia (np. prawo jazdy).

Wiesława Odważna
Podinsp. ds. ewidencji ludności