02.12.2019

Obowiązek sprawozdawczy punktu skupu odpadów

obowiązek sprawozdawczy punktów skupu odpadów

Przypominamy, że zgodnie z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła obowiązany jest do sporządzania rocznych sprawozdań.

Sprawozdanie jest przekazywane do burmistrza , w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Sprawozdanie powinno zawierać informacje  o masie:
- poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, stanowiących frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem instalacji,  do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne;
- odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych przez podmiot odpadów komunalnych.

Formularz rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych  i szkła, jest załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1627) w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Za złożenie sprawozdania po terminie grozi kara pieniężna 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Natomiast nierzetelne sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500zł, jeżeli zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł.

 

Autor: 
Katarzyna Trzcińska - Insp. ds. ochr. śr