02.12.2019

Publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy Czaplinek

BUS

Gmina Czaplinek, 78-550 Czaplinek, ul. Rynek 6

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie otwartego  publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Czaplinek

 

Działając w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 23 ust. 1, i w związku z art. 19 ust 1 pkt 3 i art. 22 ust. 9 oraz art. 24 - 29 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, ze zm.) Gmina Czaplinek zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Czaplinek w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Z wybranym Operatorem zostanie zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie otwartego publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Czaplinek w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

 1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego: Gmina Czaplinek (ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek) - Organizator publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Czaplinek.
 2. Przewidywany tryb: bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem zewnętrznym na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, ze zm.), gdzie organizator dokonuje wyboru Operatora w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1 w wyniku oceny ofert złożonych w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert.
 3. Rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym.
 4. Określenie linii komunikacyjnych: gminne przewozy pasażerskie w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych obejmujących obszar gminy Czaplinek, dla którego Gmina Czaplinek jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.
 5. Przewidywany okres świadczenia usług: okres od dnia 1 stycznia  2020 r. do 31 grudnia 2021 r.
 6. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia: tablica informacyjna w budynku Urzędu Miejskiego w Czaplinku przy ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, strona internetowa Organizatora www.czaplinek.pl

 

I. Przedmiot zaproszenia do składania ofert:

 1. Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest usługa polegająca na świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Czaplinek na trasach, minimalnych rozkładach jazdy realizacja co najmniej 4 kursów dziennie, tj. co najmniej 1 kurs rano i 3 kursy po południu, w dni powszednie od poniedziałku do piątku określonych w załączniku nr 6 do niniejszego zaproszenia. Przewóz osób powinien się odbywać na podstawie wydanych biletów. Koszty związane z wykonywaniem transportu, w tym przygotowaniem i dystrybucją biletów ponosi Operator, koszty związane z kontrolą i windykacją należności z tytułu przejazdu autobusem bez ważnego biletu dokonywane będą przez Operatora. Ustalone wynagrodzenie brutto obejmuje dowóz i odwóz uczniów oraz zapewnienie im opieki (opiekun w autobusie/busie), koszty ubezpieczenia pojazdów, podatki oraz naprawy i remonty taboru samochodowego.
 2. Operator ponadto powinien uwzględnić w swojej ofercie:

a)      dowóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Broczynie do hali widowiskowo – sportowej w Czaplinku jako dodatkowe kursy 4 dni w tygodniu,

b)      Operator dostarczy rozkład jazdy i uzgodni go z Organizatorem – stanowić on będzie, załącznik do umowy,

c)      Organizator będzie powiadamiał Operatora o dniach w których nie będą wykonywane kursy,

d)      w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów Operator zobowiązany jest do: zapewnienia w każdym z pojazdów opieki wszystkim uczniom w czasie świadczenia usługi poprzez zatrudnienie opiekunów,

e)      w przypadku awarii autobusów zapewnienie zastępczego środka transportu,

f)       przejęcie w dzierżawę od Organizatora jednego autobusu szkolnego marki AUTOSAN na zasadach określonych § 2 ust. 4-11 umowy.

 

II. Warunki udziału w procedurze do składania ofert:

O udział w procedurze wyłonienia Operatora mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące warunki w przedmiocie:

 1. posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 200l r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140),
 2. zobowiązania się do ubezpieczenia Operatora od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. zobowiązania się do ubezpieczenia autobusów realizujących przejazdy zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
 4. zobowiązania się do dokonywania okresowych przeglądów kontroli technicznej autobusów oraz wyposażenia ich w gaśnice i apteczki,
 5. zobowiązania się do dbałości o zewnętrzny i wewnętrzny wygląd autobusów oraz zapewnienia ich czystości i właściwego stanu technicznego,
 6. zobowiązania się do świadczenia usługi wyłącznie przy użyciu autobusów oznakowanych zgodnie z przepisami prawa oraz wytycznymi Organizatora, tj.: umieszczenia za przednią szybą informacji z nazwą organizatora Gminy Czaplinek, nr linii komunikacyjnej oraz kierunek na tablicy koloru białego z literami koloru czarnego w miejscu i formacie nie ograniczającym widoczności kierowcy, a jednocześnie widocznym dla pasażera oczekującego na przystanku autobusowym,
 7. zobowiązania się do niezwłocznego powiadamiania Organizatora o wszelkich zaistniałych przeszkodach w świadczeniu usługi, w szczególności o wszelkich zdarzeniach drogowych z udziałem autobusów wykonawcy skutkujących rannymi lub ofiarami śmiertelnymi,
 8. zobowiązania się do załatwiania we własnym zakresie wszelkich skarg i reklamacji pasażerów oraz niezwłocznego przekazywania Organizatorowi kopii tych skarg i reklamacji wraz z informacjami o sposobie ich załatwienia,
 9. zobowiązania się do zaspokajania we własnym zakresie uzasadnionych roszczeń zgłaszanych przez pasażerów i inne podmioty, które poniosły szkody z winy Operator w związku z wykonywaniem przez Operatora usług,
 10. zobowiązania się do uzyskania i utrzymania w okresie wykonywania usługi wszelkich wymaganych prawem licencji, zezwoleń oraz zgód niezbędnych do realizacji usługi,
 11. zobowiązania się do comiesięcznego przekazywania zestawień o ilości przejechanych kilometrów na każdej linii komunikacyjnej,
 12. w przypadku awarii autobusu zobowiązania się do niezwłocznego zapewnienia autobusu rezerwowego,
 13. zobowiązania się do przestrzegania obowiązujących przepisów w szczególności Prawa przewozowego, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
 14. respektowania ulg przysługujących osobom uprawnionym zgodnie  z obowiązującymi przepisami na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi,
 15. dysponowania taborem samochodowym (autobusami) w ilości odpowiedniej do ilości tras objętych ofertą (co najmniej jeden autobus na jedną trasę),
 16. dysponowania kierowcami w ilości odpowiedniej do ilości tras objętych ofertą.

 

III. Zasady wyboru Operatora:

 1. Dla zapewnienia porównywalności otrzymanych ofert, Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Operatorami w celu doprecyzowania i ewentualnego uzupełnienia ofert.
 2. Złożenie oferty przez Operatora nie stanowi oferty w myśl zapisów ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi zobowiązania Organizatora do przyjęcia przedłożonych ofert.
 3. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przedmiotowej procedury zaproszenia do składania ofert, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 4. Organizator zawiera umowę na podstawie własnego wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Organizator dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury zaproszenia do składania ofert, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.
 5. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Operatora, w szczególności w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

a)      zmian organizacyjnych stron, w sytuacji wystąpienia okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takich zmian,

b)      terminów realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Organizatora, w przypadku gdy wystąpi sytuacja, że Operator w okresie przewidzianym na realizację usługi, nie mógł prowadzić prac związanych z przedmiotem umowy i w związku z tym wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania usługi,

c)      zmiany osób wskazanych w ofercie Operatora, spełniających warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w zaproszeniu, z zachowaniem warunków, iż:

 • wskazana nowa osoba musi spełniać warunek udziału w postępowaniu,
 • Organizator udzieli Operatorowi uprzedniej pisemnej zgody na zmianę osoby.
 1. Powyższe zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli strony umowy zgodnie uznają, że wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
 2. Ponadto zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w zaproszeniu Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany tras komunikacyjnych lub rozkładu jazdy (stosownie do potrzeb mieszkańców gminy). O takiej zmianie Organizator zawiadomi Operatora pisemnie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, bez konieczności sporządzania aneksu. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian doraźnych lub okresowych wynikających z nagłych przyczyn losowych, Organizator decyzję o zmianie trasy lub rozkładu jazdy może przekazać dyspozytorowi Operatora drogą elektroniczną, a następnie potwierdzić w ciągu 48 godzin w formie pisemnej.

 

IV. Kryteria oceny ofert

Nadesłane oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów:

 1. Cena ofertowa – znaczenie kryterium – 60% [C]

                                                  cena najniższa spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów = ------------------------------------------------------ x 60

                                                               cena badanej oferty

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać - 60

 1. Ilość autobusów, którymi dysponuje Operator [A] - 20%,
 2. Ilość kierowców, którymi dysponuje Operator [K] - 20%.

 

Ad. 1. Sposób dokonania oceny wg kryterium cena [C]: cena ofertowa maksymalnie 60 punktów. Wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Ad. 2. Sposób dokonania oceny wg kryterium „Ilość autobusów" [A]:

Za każdy autobus pozostający w dyspozycji Operatora zostanie przyznany 1 punkt, przy czym maksymalna liczba punktów nie przekroczy 20.

Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zamieszczonych przez Operatora w formularzu ofertowym - stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia i załącznikach do oferty.

Ad. 3. Sposób dokonania oceny wg kryterium „Ilość kierowców" [K]:

Za każdego kierowcę, którym dysponuje Operator zostanie przyznany 1 punkt, przy czym maksymalna liczba punktów nie przekroczy 20. Za kryterium „Ilość kierowców" można uzyskać łącznie maksymalnie 20 punktów.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów [C+A+K]. Łącznie możliwe jest do uzyskania 100 punktów. Przy ocenie oferty Organizator nie przyznaje ocen cząstkowych. Wynik zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Wybrany w procedurze Operator niezwłocznie po wyborze, przed podpisaniem umowy przedstawi projekt szczegółowego rozkładu jazdy na poszczególne trasy komunikacyjne oraz projekt Regulaminu przewozów autobusowych w gminnych przewozach pasażerskich, które po zaakceptowaniu przez Organizatora będą stanowić załączniki do umowy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pasażerów w autobusach podczas wykonywania usług na liniach komunikacyjnych określonych w załączniku nr 6 do zaproszenia.

 

V. Forma i termin składania ofert:

Oferty zawierające:

 1. formularz ofertowy— stanowiący załącznik nr 1,
 2. wzór umowy— stanowiący załącznik nr 2,
 3. podpisane oświadczenie — stanowiące załącznik nr 3,
 4. wykaz pojazdów przewidzianych do realizacji usługi — stanowiący załącznik nr 4,
 5. oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią ilością kierowców — stanowiący załącznik nr 5
 6. wykaz tras – załącznik nr 6

należy złożyć w wersji papierowej do dnia 06 grudnia 2019r. godz. 12:00 na adres:

Gmina Czaplinek

ul. Rynek 6,

78-550 Czaplinek,

Biuro Obsługi Interesanta z adnotacją: „Oferta na świadczenie usług w zakresie otwartego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Czaplinek.

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Operator, którego oferta zostanie oceniona i wybrana, na żądanie Organizatora składa następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wydaną przez upoważniony organ,
 2. polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że Operator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zaproszenia do składania ofert,
 3. wykaz sprzętu (autobusów) dostępnego Operatorowi w celu wykonania usługi wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zaproszenia.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

VII. Termin związania ofertą — 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. Załączniki do Zaproszenia do składania ofert:

 1. formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1,
 2. wzór umowy - stanowiącą załącznik nr 2,
 3. podpisane oświadczenie - stanowiące załącznik nr 3,
 4. wykaz pojazdów przewidzianych do realizacji usługi - stanowiący załącznik nr 4,
 5. oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią ilością kierowców - stanowiący załącznik nr 5,
 6. wykaz tras - stanowiący załącznik nr 6.

 

IX. Opis sposobu przegotowania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1.
 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia.
 3. Każdy Operator może złożyć tylko jedną ofertę na zaproszenie do składania ofert.
 4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Operatora, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.
 5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte lub zszyte i zabezpieczone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane. Brak numeracji stron oraz niezszycie lub niespięcie oferty nie powoduje jej odrzucenia, jednakże w takim przypadku Operator nie może powoływać się, że usunięto którąś ze stron.
 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Operator niezależnie od wyniku postępowania.
 8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej w stanie nienaruszonym, zaadresowanej na adres:

Gmina Czaplinek

ul. Rynek 6

78-550 Czaplinek

z adnotacją: „Oferta na świadczenie usług w zakresie otwartego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Czaplinek"

 1. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa". Ponadto Operator wraz z zastrzeżeniem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

X. Osoba do kontaktu:

Mieczysław Smyk - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.