Orlik - regulamin

1. Boiska są czynne w godzinach pracy hali.

2. Podczas roku szkolnego od 01 września do 30 czerwca w godzinach od 8:00 do 15:00 z boisk korzystają czaplineckie szkoły wyłącznie pod opieką nauczyciela.

3. W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne i inne

5. Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżur Animator Sportu

6. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez Animatora Sportu.

7. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w Hali Widowisko- Sportowej na bieżąco na dany dzień po uzgodnieniu z Animatorem Sportu.

8. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

9. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

10. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na kompleksie sportowym tylko i wyłącznie pod opieką opiekunów. 

11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu „halówki”.

12. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się : 
- używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolcach
- wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolki, rolki
- wchodzenie na ogrodzenie i urządzenia sportowe
- niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk
- palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, spożywania słoneczniku
- przeszkadzania w zajęciach lub grze
- zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych, metalowych itp.
- zakłucania porządku i używania wulgarnych słów
- przebywanie na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku
- wprowadzania zwierząt
- korzystania z boisk bez zgody Animatora Sportu

13. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 11 i 12 korzystania z boisk podejmuje Animator Sportu, który w zależności od sytuacji może:
- nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
- nakazać opuszczenia terenu boisk

14. Gmina Czaplinek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu

15. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność, odpowiadają materialne za wyrządzone szkody

16. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag Animatora Sportu

17. Oświetlenie boiska do piłki nożnej – min. 8 osób

18. Oświetlenie boiska tartanowego – min. 6 osób

19. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownictwa Referatu.  
Kontakt telefoniczny : 665 777 702 lub 94 372 06 07