Regulamin hali widowiskowo - sportowej w Czaplinku

1. Hala widowiskowo- sportowa jest administrowana przez Urząd Miejski w Czaplinku, ul. Rynek 6.

2. Hala sportowa otwarta jest:
 • od poniedziałku do piątku - w godz. 6:00-21:30
 • w soboty – w godz. 12:00-20:00
 • w niedzielę – w godz. 12:00-20:00
3. W godzinach od 8:00 do 15:00 hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci, młodzieży uczącej się z terenu gminy Czaplinek.

4. W godzinach  od 15:00 do 18:00 obiekt udostępniony jest Klubom i Stowarzyszeniom Kultury Fizycznej – nieodpłatnie.

5. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą kierownictwa w oparciu o harmonogram, który jest integralną częścią niniejszego regulaminu.

6. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem, który jest integralną częścią niniejszego regulaminu.

7. Z hali sportowej korzystać mogą:
 • grupy zorganizowane, które nie mogą przekroczyć 30 osób,
 • dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
 • kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
 • zakłady pracy, instytucje, organizacje,
 • osoby fizyczne,
 • dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
 • osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.
 
8. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:
 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających,
 • z przeciwwskazaniami lekarskim.
 
9. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
 • pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
 • założenia właściwego obuwia sportowego – tzw. „halówki” ( czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp. ),
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,
 • pobieranie i składanie sprzętu do magazynu,
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeniach sanitarnych,
 • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowaniu obiektu.
 
10. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
 • palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,
 • wnosić i używać sprzętu niesportowego,
 • wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej,
 • korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej.
 
11. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.

12. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się 
w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą.

13. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach 
i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach ( pobiera i zdaje klucze na recepcji).

14. Osoby lub podmioty wynajmują halę sportową do celów komercyjnych są zobowiązane do przestrzegania oraz stosowania zapisów Ustawy o imprezach masowych.

15. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

16. Kierownictwo obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.

17. Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione przedmioty na terenie obiektu, z wyjątkiem pozostawionych w depozycie.

18. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

19. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.

20. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.

21. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

22. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

23. Kierownictwo hali sportowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania hali sportowej oraz prawo do ewentualnych zmian  harmonogramu wynajmu.

24. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz podania zmian do wiadomości publicznej.

25. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownictwa hali sportowej.