Siłownia - regulamin

§ 1
1. Przed skorzystaniem z siłowni należy się zapoznać z regulaminem oraz instrukcjami użytkowania obsługi urządzeń treningowych.

2. Wszystkie osoby korzystające z siłowni winne obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu 
I instrukcji korzystania z jej urządzeń.

3. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub obowiązujących instrukcji treningowych, mogą być usuwane z siłowni.

§ 2 
1. Z siłowni mogą korzystać osoby, które posiadają karnet na siłownię lub wykupiły jednorazowe wejście na siłownię.

2. Dzieci do lat 16 mogą korzystać z urządzeń elektrycznych siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych 
lub posiada pisemną zgodę od rodziców.

3. Wstęp na siłownię tylko w stroju sportowym i obuwiu zmiennym.

4. Przy wejściu na siłownię należy podpisać karnet w biurze hali sportowej lub wykupić jednorazowe wejście.

5. Karnety są wystawione imiennie tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobą.

6. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został wystawiony, siłownia, fitness zastrzega sobie prawo do jego anulowania.

7. Czas korzystania z siłowni, fitness wynosi w ramach wykupionego karnetu lub jednorazowego wejścia- do 1,5 h. 
Wykupiony karnet lub jednorazowe wejście umożliwia do korzystania z dwóch pomieszczeń – siłowni i fitness.

8. Referat Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i wszelkie przedmioty wartościowe 
(gotówkę, karty płatnicze, telefony, itp.) przyniesione na teren siłowni.

§ 3
1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający powinien 
sprawdzić stan techniczny urządzeń z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt opiekunowi 
lub obsłudze hali – w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.

2. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.

3. Instruktorzy zobowiązani są do udzielenia instruktażu o sposobie obsługi maszyn urządzeń znajdujących się w siłowni i fitness oraz Wprowadzić w ćwiczenia siłowe i aerobowe osoby, które pierwszy raz uczestniczą w zajęciach.

3. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.

4. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów.
5. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenia treningowe, z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.

6.. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.

7. W siłowni nie rzuca się sztangami, hantlami i talerzami, a miejsce hantli, sztang i talerzy jest na podłodze, gumach lub specjalnych stojakach.

8. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność wysokości 100% wartości szkody.

9. Ćwiczący pozostawia po sobie nie naganny porządek, zachowuje ciszę i nie używa wulgaryzmów.

10. W siłowni obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, palenia tytoniu. Zabrania się uczestniczenia w zajęciach pod wpływem w/w środków.

11. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast zgłaszać opiekunowi lub obsłudze hali.

§ 4
1. Osoba chcąca korzystać z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie stanu swojego zdrowia.

2. Każdy ćwiczący zna swoje możliwości i sam odpowiada za wykonywane ćwiczenia – kierownictwo obiektu nie odpowiada za stan zdrowia ćwiczących.

3. Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.

4. Referat Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowo – rehabilitacyjnych.

5. Referat Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do instrukcji zalecanych przez opiekuna lub obsługę hali.

§ 5
1. W siłowni wykonywane są czasami zdjęcia fotograficzne. Zdjęcie te zostaną wykorzystane na potrzeby siłowni, tj. www.czaplinek.pl  lub jako wystawa w hali widowiskowo – sportowej. Jeżeli nie wyrażasz zgody na umieszczenie zdjęcia z Twoją osobą proszę poinformować o tym opiekuna lub obsługę hali w formie pisemnej.

2. Klient wykupujący karnet na siłownię akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

3. W przypadku nie stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet na siłownię może zostać unieważniony, a kierownictwo obiektu ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu.

4. Skargi i wnioski należy składać w biurze Referatu Sportu i Rekreacji przy ul. Wałeckiej 49 lub pod numerem telefonu – 665 777 702, 502 182 355, 94 372 06 07.