Stadion - regulamin

REGULAMIN STADIONU

§ 1
Niniejszy regulamin obowiązuje na stadionie miejskim w Czaplinku ul. Parkowa 2 oraz boisku treningowym przy ul. Drahimskiej. Obiekt czynny jest w godzinach 700 - 2000 oraz w dni wolne od pracy według harmonogramu rozgrywek.

§ 2
Stadion służy do przeprowadzania rozgrywek piłkarskich oraz innych imprez sportowych.

§ 3
Stadion nie jest powszechnie dostępny. Ze stadionu korzystać mogą nieodpłatnie Kluby, Stowarzyszenia, Szkoły z terenu Gminy Czaplinek

§ 4
Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych, mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie. Wstęp na teren boiska bez prowadzącego zajęcia opiekuna jest zabroniony

§ 5
Dowód uprawniający do przebywania na stadionie, należy okazywać na żądanie służb porządkowych lub policji.

§ 6
Każdy jest zobowiązany przy wejściu na stadion, beż wezwania okazać służbie porządkowej swój dowód uprawniający do wstępu.

§ 7
Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób również przy użyciu środków technicznych, celem sprawdzenia czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa.

§ 8
Osoby, które nie posiadają kat wstępu i osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na stadion.

§ 9
Każdy kto przebywa na stadionie powinien się zachowywać tak, aby nie zagrażać i nie szkodzić innym.

§ 10
Widzowie powinni stosować się do zarządzeń służb porządkowych, policji, straży pożarnej oraz zaleceń spikera stadionu.

§ 11
Ze względów bezpieczeństwa widzowie są zobowiązani na żądanie służb porządkowych, zajmować miejsca w wyznaczonych sektorach.

§ 12
Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne, muszą być utrzymane w stanie wolnym.

§ 13
Zabrania się wnoszenia na stadion następujących przedmiotów:
- broni wszelkiego rodzaju,
- gazu, substancji żrących lub farbujących,
- butelek ze szkła, dzbanków, kubków, puszek wykonanych z twardego materiału,
- przedmiotów o dużej objętości
- fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych,
- drzewców do flag, kiji, siekier itp.
- napojów alkoholowych,
- zwierząt.

§ 14
Przedmioty wskazane w § 13 mogą być przekazane do depozytu na stadionie,

§ 15
Ponadto zakazuje się:
- wchodzenia lub przechodzenia przez fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, zamknięcia, maszty, dachy
- wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (boisko, szatnia, pomieszczenia służbowe i inne)
- rzucanie wszelkimi przedmiotami
- rozniecanie ognia, zapalanie fajerwerków
- sprzedawania towarów bez zezwolenia
- przeprowadzania zbiórek
- pisania na budynkach, urządzeniach i drogach oraz ich malowanie i oklejania
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
- zaśmiecanie stadionu

§ 16
Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie, będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.

§ 17
Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać do organizatora imprezy

§ 18
Gospodarzem obiektu na mocy umowy użyczenia z Gminą Czaplinek jest Ludowy Klub Sportowy „LECH”