Informacja z XLI Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku. | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Informacja z XLI Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku.

W dniu 30 grudnia 2021 roku o godz. 1000 odbyła się XLI Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (z częściowym zdalnym trybem obradowania).

Obrady Sesji prowadził Pan Michał Olejniczak – Przewodniczący Rady Miejskiej z sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6. Zgodnie ze Statutem Gminy Czaplinek rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

W sesji uczestniczyło 8 radnych, 6 radnych obradowało zdalnie (Radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Ewa Sobczak, Marcin Czerniawski, Szymon Pastuszek, Władysław Wojtowicz, Grzegorz Gabryś).

Nieobecna Radna Anna Kucharczyk.


Na początku sesji Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz podziękował Panu Ireneuszowi Gackiemu za długoletnią współpracę z Gminą Czaplinek, także w zakresie świadczenia usług transportu publicznego.


Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie: 

 1. uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2022 - podjęła 13 głosami „za” oraz 1 głosem ,,wstrzymującym się’’ (Radny Tomasz Marciniak) w obecności 14 radnych;
 2. uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2022 – 2031 - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych;
 3. opłaty miejscowej - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych;
 4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czaplinek na 2022 rok - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych;
 5. wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych;
 6. wydzierżawienia na okres trzech lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych;
 7. wydzierżawienia na okres pięciu lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 13 głosami ,,za’’ oraz 1 głosem ,,wstrzymującym się’’ (Radny Władysław Wojtowicz) w obecności 14 radnych;
 8. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych;
 9. przyjęcia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek na lata 2022 – 2026’’ - podjęła 13 głosami „za” w obecności 13 radnych. Nieobecni Radni: Anna Kucharczyk, Władysław Wojtowicz;   
 10. ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Czaplinka - podjęła 13 głosami „za” w obecności 13 radnych;
 11. ustalenia wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej w Czaplinku - podjęła 12 głosami „za”, przy 1 głosie ,,przeciwnym’’ (Radny Szymon Pastuszek) w obecności 13 radnych;
 12. przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Czaplinku na 2022 r. - podjęła 13 głosami „za” w obecności 13 radnych;
 13. opłat za korzystanie z cmentarzy w gminie Czaplinek - podjęła 9 głosami „za”, przy 5 głosach ,,przeciwnych’’ (Radni: Krystyna Kryczka, Maciej Bernat, Tomasz Marciniak, Sebastian Matułojć, Wacław Mierzejewski) w obecności 14 radnych.


Na wniosek Pana Burmistrza do porządku obrad wprowadzono projekty uchwał w sprawie:

 1. uchylenia uchwały Nr XII/118/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia
  24 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla którego organizatorem jest gmina Czaplinek - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych;
 2. uchylenia Uchwały Nr XVI/138/19 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia cen maksymalnych i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich wykonywanych przez Operatora IRAS Ireneusz Gacki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe, 78-550 Czaplinek, ul. Pławieńska 9 E - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych;
 3. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2021 r. - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych;
 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030 - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych;
 5. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 


Autor: Anna Burdziuk
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej