Regulamin po byłym lotnisku w Broczynie | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Regulamin po byłym lotnisku w Broczynie

 UCHWAŁĄ NR XXXII/302/21 RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU z dnia 27 maja 2021 r. został zmieniony Regulamin po byłym lotnisku w Broczynie (tekst jest jednolity).

 

 

TERENU BYŁEGO WOJSKOWEGO LOTNISKA

W MIEJSCOWOŚCI BROCZYNO

 1. Ustala się następujące zasady korzystania z terenu byłego wojskowego lotniska w miejscowości Broczyno.
 2. Byłe lotnisko w Broczynie jest miejscem wypoczynku, rekreacji i sportu, osoby przebywające na terenie byłego lotniska w Broczynie są zobowiązane do zachowania spokoju i porządku.
 3. Z terenu byłego lotniska w Broczynie korzystać mogą:
 1. kluby i organizacje pozarządowe dla realizacji celów   statutowych na podstawie umów zawartych z Gminą Czaplinek zwanej dalej „Gminą”;
 2. kluby i organizacje pozarządowe, osoby  prawne lub inne organizacje nie posiadające osobowości prawnej na podstawie uzyskanych od gminy jednorazowych lub okresowych zwolnień;
 3. bez zgody Gminy na terenie nie zajętym lub inne organizacje imprezy na podstawie umowy lub pozwolenia Gminy, osoby fizyczne, które nie uczestniczą w imprezie organizowanej przez innego organizatora - poruszające się pieszo, rowerami, na  wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach itp.;
 4. w pierwszej kolejności osoby fizyczne i prawne, mające zawarte umowy z Gminą lub stosowne indywidualne pozwolenia.
 5. Osoby fizyczne poruszające się pojazdami silnikowymi o napędzie spalinowym pod warunkiem uzgodnienia  od gminy jednorazowej zgody lub dokonania opłaty w elektronicznym systemie moBilet.
 1. Zakazuje się wjazdu na teren byłego lotniska w Broczynie pojazdami o napędzie spalinowym, za wyjątkiem: dzierżawców, osób zarządzających, służb gminnych i osób posiadających zgodę Gminy.

4/1 Zakazuje się wjazdu na teren byłego lotniska w Broczynie motocykli:

 1. emitujących hałas powyżej 96 dB,
 2. bez tłumików lub z uszkodzonym tłumikiem.
 1. Osoby, które zamierzają skorzystać z terenu byłego lotniska w Broczynie, z wykorzystaniem pojazdów o napędzie  spalinowym, są zobowiązane do wcześniejszego złożenia wniosku w Referacie Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Czaplinku  i uzyskania pisemnej zgody burmistrza Czaplinka lub osoby przez niego upoważnionej oraz uiścić opłatę, o której mowa w punkcie 9 poniżej.
 2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 5 powyżej powinien określać dane personalne wnioskodawcy (osoby odpowiedzialnej w przypadku grupy zorganizowanej) lub nazwę osoby prawnej wraz z danymi osoby ją reprezentującej, markę i numer rejestracyjny pojazdu/ów, datę, czasokres (godziny od-do) i nazwę imprezy, zakres terenu który ma być wykorzystany.
 3. Osoby, o których mowa w pkt. 5 powyżej są zobowiązane na każde wezwanie upoważnionych przedstawicieli Gminy lub uprawnionych służb do okazywania umów lub pozwoleń, zawartych lub wydanych przez Gminę, jak również dowodów uiszczenia opłaty, o której mowa w punkcie 9 poniżej.
 4. Korzystanie z terenu byłego lotniska w Broczynie może się odbywać na zasadach odpłatności lub nieodpłatnie.
 5. Odpłatne korzystanie z terenu byłego lotniska w Broczynie odbywa się w oparciu o zawartą umowę z Gminą, uzyskane pozwolenie lub uiszczenie opłaty w sposób ustalony przez Burmistrza Czaplinka.
 6. Z opłat za korzystanie z byłego lotniska w Broczynie zwalniam się w całości:
 1. organizatorów imprez zleconych przez Gminę lub odbywających

        się pod patronatem gminy Czaplinek;

 1. organizatorów imprez charytatywnych i patriotycznych uzgodnionych z Burmistrzem Czaplinka;
 2. kluby sportowe i stowarzyszenia, które realizują zadania własne Gminy w ramach umów zawartych z Gminą lub na podstawie odrębnej uchwały.
 1. Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do ustalania wysokości opłat za korzystanie z terenu

byłego lotniska w Broczynie w drodze zarządzania.

 1. Wysokość stawki czynszu za dzierżawę terenu byłego lotniska lub jego części w celu przeprowadzenia imprez rekreacyjnych, sportowych itp. przez podmioty nie wymienione w pkt. 11 powyżej ustala Burmistrz Czaplinka w drodze negocjacji lub w drodze przetargu.

13. Na terenie byłego lotniska w Broczynie zabrania się:

      1)  zaśmiecania lub zanieczyszczania terenu;

      2)  niszczenia i uszkadzania roślinności;

      3)  niszczenia i uszkadzania urządzeń i budowli;

      4)  biwakowania;

      5)  wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych  

           substancji chemicznych;

      6)  umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeń;

      7)  wprowadzania psów bez smyczy i kagańca;

      8)  handlu i usług bez zezwolenia Gminy;

      9)  spożywania alkoholu za wyjątkiem imprez i uroczystości

           organizowanych za zgodą Gminy;

    10)  zabrania się driftu (jazdy bokiem) oraz wyścigów pojazdami o napędzie spalinowym.

 1. Za bezpieczeństwo i porządek w trakcie trwania imprez odpowiada organizator imprezy,

 do którego obowiązków należy w szczególności:

 1. respektowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku

 przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu;

 1. niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub

zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenia niszczeniu mienia.

 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego  regulaminu będą usuwane z terenu byłego lotniska w Broczynie  i pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami.