31.01.2021

DODATEK MIESZKANIOWY: "dopłata do czynszu"

Plakat dodatki mieszkaniowe

Osoby, których dochody wskutek epidemii COViD-19 pogorszyły się, mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy powiększony o "dopłatę do czynszu".

Wymieniona forma pomocy przysługuje:

Najemcom lub podnajemcom spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego (tj.  dochód miesięczny na osobę nie przekracza kwoty 1500 zł w  rodzinie lub 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz kryterium metrażu), w przypadku gdy:

  • średni miesięczny dochód na osobę w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na osobę w 2019 r.,
  • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (nie musi być to ten sam lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku, co najmowany w dniu 14 marca 2020 r.),
  • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek powiększony o dopłatę do czynszu,
  • nie przysługuje właścicielom lokali mieszkalnych.
  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją "wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu" wraz z oświadczeniem (druk oświadczenia do  pobrania  w  budynku  ośrodka  przy  ul. Pławieńskiej 3 w Czaplinku), do wglądu PIT za 2019 rok wszystkich osób wykazanych we wniosku uzyskujących dochody
  • dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu (umowa najmu lub podnajmu) oraz wysokość opłacanego miesięcznego czynszu na dzień złożenia wniosku oraz na dzień 14 marca 2020r.

Wnioski o "dopłatę do czynszu" można składać do 31 marca 2021 r. w budynku MGOPS przy ul. Pławieńskiej 3 w Czaplinku.

Aby skorzystać z "dopłaty do czynszu" należy:

  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją "wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu" wraz z oświadczeniem (druk oświadczenia do  pobrania  w  budynku  ośrodka  przy  ul. Pławieńskiej 3 w Czaplinku), do wglądu PIT za 2019 rok wszystkich osób wykazanych we wniosku uzyskujących dochody
  • dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu (umowa najmu lub podnajmu) oraz wysokość opłacanego miesięcznego czynszu na dzień złożenia wniosku oraz na dzień 14 marca 2020r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 94 375 57 45, 97 375 45 82.

Oświadczenie do pobrania.