13.05.2021

Dofinansowanie na usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest

Azbest

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Czaplinek oraz możliwością uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”,

Burmistrz Czaplinka zaprasza do składania wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

WFOŚiGW w Szczecinie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Od 2019 roku poziom dofinansowania dla danej gminy zależny jest od wartości wskaźnika dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca i dla gminy Czaplinek w 2021 roku wynosi 70% dofinansowania kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 30% kosztów dofinansuje gmina Czaplinek.
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty: demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest, transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest poniesione po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie przez gminę. W związku z powyższym istotnym jest aby przedsięwzięcie nie rozpoczęło się przed uzyskaniem dofinansowania ze środków WFOŚiGW.
Burmistrz Czaplinka pośredniczy w realizacji wniosków składanych przez osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, Rodzinne Ogrody Działkowe z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie bezpośrednio do WFOŚiGW w Szczecinie na zasadach określonych w regulaminie: https://wfos.szczecin.pl/konkursy-i-nabory-wnioskow/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest/dokumenty-do-pobrania/

Wnioski na sfinansowanie usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest w 2021 roku przyjmowane są w terminie do 11 czerwca 2021 r. Realizacja złożonych wniosków planowana jest w drugiej połowie 2021 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków, które do pobrania są bezpośrednio w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Czaplinku. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska pod adresem: ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek pok. nr 4 lub telefonicznie pod nr 94 372 62 11 lub 94 372 62 36.

Autor: Wojciech Szoplik, podinspektor ds. ochrony środowiska