20.01.2021

Informacja Burmistrza Czaplinka z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Zgodnie z zarządzeniem  Nr 122/2020 Burmistrza Czaplinka z dnia 11 grudnia 2020 r.
w terminie od 14 grudnia do 21 grudnia 2020 r. w sołectwie Broczyno przeprowadzono konsultacje społeczne.
Przedmiotowe konsultacje miały na celu uzyskanie opinii mieszkańców sołectwa dotyczącej dokonania podziału sołectwa Broczyno i utworzenia dwóch odrębnych sołectw:
1)sołectwa Broczyno, obejmującego obszar miejscowości Broczyno, Dobrzyca Mała;
2)sołectwa Miłkowo, obejmującego obszar Miłkowo.         
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, zgodnie z treścią załącznika powyżej wskazanego zarządzenia, celem jak najszerszego rozpowszechnienia:

1)przekazano sołtysowi sołectwa Broczyno oraz przedstawicielowi mieszkańców miejscowości Miłkowo,
2)zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku,
3)udostępniono w punkcie obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku.
Konsultacje przeprowadzono w formie przyjmowania opinii i wniosków, w trybie zapytania ankietowego, którego formularz został udostępniony mieszkańcom.
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcy sołectwa Broczyno posiadający w dniu 14 grudnia 2020 r. czynne prawo wyborcze – 352 osoby.    

W konsultacjach, w formie ankiet, wzięły udział 142 osoby:
● 142 osoby opowiedziały się za utworzeniem nowego sołectwa.
W toku prowadzonych konsultacji, poza wskazanymi formularzami ankiet konsultacyjnych, nie złożono odrębnych wniosków i opinii w przedmiocie konsultacji.