04.09.2019

Informacja dotycząca monitoringu miejskiego w Czaplinku.

Monitoring miejski

1. Straż Miejska w Czaplinku informuje, że w celu przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, prowadzi monitoring niektórych obszarów na terenie Czaplinka.

2. Obszary objęte monitoringiem to:

- ul. Sikorskiego wraz z ulicami Rynek,

- ul. Wałecka – obszar ronda,

- ul. Wałecka - obszar bloku nr 56,

- ul. Mickiewicza, 

- ul. Jeziorna – obszar placu zabaw,

3. Teren objęty monitoringiem jest oznakowany.

4. Administratorem danych jest Komendant Straży Miejskiej w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek.

5. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu bez rejestracji dźwięku.

6. Stanowisko do obserwacji, dostępu do zapisu z kamer monitoringu miejskiego i obsługi serwisowej znajduje się w budynku Komisariatu Policji w Czaplinku.

7. W zakresie zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób trzecich do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe oraz za podejmowanie odpowiednich działań  w przypadku wykrycia naruszeń w systemie ochrony danych osobowych, administrator wyznaczył inspektora ochrony danych.

8. Zarejestrowany obraz przechowuje się przez okres nie krótszy niż 20 dni od daty rejestracji i nie dłuższy niż 30 dni, a następnie podlega automatycznemu zniszczeniu.

 

Każdej osobie przysługuje prawo do informacji o objęciu jej monitoringiem wizyjnym w otwartej przestrzeni publicznej. W celu uzyskania dostępu do nagrania z monitoringu należy złożyć wniosek o udostępnienie zapisu ze stanowiska „Monitoringu Wizyjnego Gminy Czaplinek”.

 

Wniosek można złożyć:

- Urząd Miejski w Czaplinku, ul. Rynek 6,

- Komisariat Policji w Czaplinku, ul. Drahimska 79,