08.01.2021

Informacja z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku.

W dniu 30 grudnia 2020 roku o godz. 12.00 odbyła się XXVIII Sesja  Rady Miejskiej w Czaplinku. Sesja odbyła się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (z częściowym zdalnym trybem obradowania).

Obrady Sesji prowadził Pan Michał Olejniczak – Przewodniczący Rady Miejskiej z sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6. Zgodnie ze Statutem Gminy Czaplinek rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego
w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

W Sesji uczestniczyło 9 radnych, 6 radnych obradowało zdalnie (Aleksandra Ławrukiewicz, Anna Minkiewicz, Marcin Czerniawski, Władysław Wojtowicz, Szymon Pastuszek, Grzegorz Gabryś).

Najistotniejszą kwestią podczas Sesji, było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2021, którą podjęto 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Planowane dochody budżetowe zamykają się kwotą 59 149 613,63 zł, wydatki budżetowe to kwota 60 451 397,63 zł.

 

Ponadto Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:

a) uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021 – 2030 - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych;

b) wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek – podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

Na wniosek Burmistrza do porządku obrad wprowadzono projekty uchwał w sprawie:

a) przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Czaplinek 2014-2020 - podjęła 13 głosami „za” oraz 1 głosem ,,wstrzymującym się’’ (Radny Sebastian Matułojć) w obecności 14 radnych. Radny Maciej Bernat przed głosowaniem niniejszego projektu uchwały opuścił obrady sesji;
b) przedłużenia okresu obowiązywania „Wieloletnich Strategicznych Programów OperacyjnychGminy Czaplinek na lata 2016 - 2020” - podjęła 13 głosami „za” oraz 1 głosem ,,wstrzymującym się’’ (Radny Sebastian Matułojć) w obecności 14 radnych;
c) zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2020 r. - podjęła 13 głosami „za” w obecności 14 radnych. Radna Krystyna Kryczka nie brała udziału
w głosowaniu;
d) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 - podjęła 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.  

 

Natomiast na wniosek Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Krystyny Kryczki do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Czaplineckiego Ośrodka Kultury w Czaplinku - podjęto 11 głosami „za'', przy 2 głosach ,,przeciwnych’’ (Radni: Wacław Mierzejewski, Michał Olejniczak) w obecności 14 radnych. Radny Zdzisław Łomaszewicz nie brał udziału
w głosowaniu. Skarga została uznana za bezzasadną.  

 

Autor: 
Anna Burdziuk - inspektor ds. obsługi RM