14.05.2021

Kontrole w zakresie segregacji odpadów komunalnych!

Urząd Miejski w Czaplinku informuje, że rozpoczęła się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej gminy zasad segregacji odpadów komunalnych. Sprawdzane są pojemniki na odpady zmieszane i segregowane. Podkreślić należy, że prawidłowa segregacja wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę, a przez to wpływa bezpośrednio na koszty jakie Państwo ponoszą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Większa ilość odpadów zmieszanych ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarki gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła, metalu zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zmniejsza szanse osiągnięcia przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu.
            Mieszkańcy gminy, którzy nie segregują odpadów komunalnych, będą obciążani podwyższoną stawką opłaty, za miesiąc, w którym stwierdzono nieprawidłową segregację!

Autor: 
Anna Kwacz - podinspektor ds gospodarki