02.02.2021

Odpady komunalne – konieczność zgłaszania zmian

odpady komunalne

Burmistrz Czaplinka przypomina, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości
 i porządku w gminach (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 2010 ze zm.), w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Okoliczności, kiedy należy złożyć zmianę deklaracji:
1.W przypadku nieruchomości zamieszkałych:
- zmiana ilości osób zamieszkujących (np. wyprowadzka, zgon, urodzenie się dziecka, powrót dziecka ze szkoły średniej lub wyższej nie kontynuujących nauki, powrót osoby dorosłej czynnej zawodowo z innego miejsca na teren Gminy Czaplinek),
- sprzedaż nieruchomości,
- zmiana właściciela nieruchomości lub formy władania nieruchomością.
2. Właściciele domów jednorodzinnych deklaracje składają bezpośrednio w Urzędzie Miejskim. W budynkach  wielorodzinnych (wspólnoty, spółdzielnie) należy powiadomić administratora,  ile osób mieszka pod danym adresem.
Do czasu złożenia nowej deklaracji obowiązuje oplata w dotychczasowej wysokości.

Autor: 
Anna Kwacz