08.02.2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Czaplinek w 2021 roku

I. Informacje ogólne

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Burmistrz Czaplinka zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwane dalej „kandydatami”, na członków komisji konkursowych  w 2021 r.  oceniających oferty zgłoszone w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy.
  2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróżny za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  2. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III.  Zadania komisji konkursowej określone są w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  oraz w § 12 załącznika do Uchwały Nr XXVI/239/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 IV. Składanie dokumentów:

Prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur w terminie do 10 lutego 2021 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, do Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek, 78-550 Czaplinek.

V. Uwagi końcowe:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu zgłoszeń. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

Autor: Katarzyna Kibitlewska – inspektor ds. promocji i turystyki