25.11.2020

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku.

Dnia 26 listopada 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku w sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6 z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (częściowy zdalny tryb obradowania), zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. I5zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził obrady sesji z sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6.

Uprzejmie informuję, że przebieg sesji w dniu 26 listopada 2020 r. będzie można oglądać za pośrednictwem transmisji video na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

 TRANSMISJA NA ŻYWO
 
Posiedzenie RM rozpocznie się o godz. 11:00 (transmisja z sali posiedzeń dostępna od godz. 10:55).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku.
  3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok osób wymienionych w art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czaplinek na 2021 rok  (druk nr  252/20);

b)  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 (druk nr  253/20); 

c)  zmiany uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Czaplinek (druk nr 254/20);

d)  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czaplinku na lata 2021 – 2023 (druk nr 255/20); 

e)  wydzierżawienia na okres 1 roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek (druk nr 256/20);

f)  wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 257/20);

g)  wydzierżawienia na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 258/20);

h)  wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 259/20);

i)   nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Czaplinek (druk nr 260/20);

j)   wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 261/20);

k)  zmiany uchwały nr XXVIII/258/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czaplinek na lata 2017-2021 (druk nr 262/20);

l)   Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (druk nr 263/20);

m) zatwierdzenia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Powiatu Drawskiego z dnia 20.02.2020 r. w sprawie rozwiązania stowarzyszenia (druk nr 264/20);

n)   rozpatrzenia skargi na radnego Rady Miejskiej w Czaplinku (druk nr 265/20);

o)   rozpatrzenia skargi Pana K. K. na działalność Burmistrza Czaplinka (druk nr 266/20);

p)   zmiany uchwały Nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – teren byłego wojskowego lotniska w miejscowości Broczyno (druk nr 267/20).

6. Komunikaty.

7. Zakończenie Sesji.

 

Autor: 
Anna Burdziuk - inspektor ds. obsługi RM