29.12.2020

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku.

Dnia 30 grudnia 2020 roku o godz. 12.00 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej
w Czaplinku w sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6
z wykorzystaniem środków
porozumiewania na odległość (częściowy zdalny tryb obradowania),
zwołana
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. I5zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził obrady sesji z sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6.

Uprzejmie informuję, że przebieg sesji w dniu 15 grudnia 2020 r. będzie można oglądać za pośrednictwem transmisji video na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

 TRANSMISJA NA ŻYWO
 
Posiedzenie RM rozpocznie się o godz. 12:00 (transmisja z sali posiedzeń dostępna od godz. 11:55).


Porządek obrad:

1.  Otwarcie Sesji.

2.  Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku.

3.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.  Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy poszczególnych komisji Rady Miejskiej na 2021 r.

5.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na rok 2021 (druk nr 270/20);

b)  uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021 – 2030 (druk nr  271/20); 

c)  wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 272/20).

6.  Komunikaty.

7.  Zakończenie Sesji.

 

Autor: 
Anna Burdziuk - inspektor ds. obsługi RM