11.02.2021

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Czaplinka informuje , że w terminie od dnia 01 lutego do 01 marca 2021 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć:

  1. faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego wyłącznie do działalności rolniczej, w okresie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
  2. załącznik do wniosku, który zawiera dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania,
  3. w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła - dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 200 z późn. zm.),
  4. umowę dzierżawy (w przypadku dzierżawienia gruntów innych niż ujawnione w ewidencji gruntów i budynków).

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel, a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć kserokopię umowy dzierżawy.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Osoby, które nie wykorzystają całego limitu lub nie złożyły wniosku w okresie zimowym mogą złożyć wniosek w terminie od dnia 01 sierpnia do 31 sierpnia, z fakturami za ostatnie pół roku, tj. od dnia 01 lutego 2021r. do dnia 31 lipca 2021 r.

Wypłata zwrotu podatku będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie:

  1. od 1-30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  2. od 1-29 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Druki wniosku wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, na stronie internetowej Urzędu, na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania. Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest również dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W związku z panującą epidemią prosimy o składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

- osobiście po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Referatu Podatków,

- do skrzynki zamieszczonej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Czaplinku (prosimy o złożenie dokumentów  w zaklejonej kopercie),

- za pośrednictwem Poczty Polskiej (uwzględniona będzie data nadania wniosku).

W celu weryfikacji prawidłowości danych prosimy o kontakt telefoniczny w godz. 8.00-13.00 pod numerem tel. 94 3726207 wew. 255, 208 lub 207

Dorota Sielatycka - Traczyk - Podinspektor ds. księgowości podatkowej