Uzupełnienie oświadczeń w ramach konkursu „Granty PPGR – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR”

W związku z obowiązkiem zweryfikowania przez gminy poprawności złożonych oświadczeń w ramach konkursu „Granty PPGR – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR” prosimy osoby, które złożyły oświadczenia, o dostarczenie posiadanych dokumentów:  

  • potwierdzających pokrewieństwo członka rodziny zatrudnionego w PPGR z uczniem (np. odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, i inne),  

W przypadku braku takich dokumentów Urząd Miejski w Czaplinku może dokonać potwierdzenia pokrewieństwa po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego oświadczenia, które jest załączone do wiadomości. 

  • dokumenty potwierdzające adres zamieszkania ucznia (np. zaświadczenie ze szkoły, indywidualna polisa NNW, legitymacja szkolna z adresem zamieszkania, i inne),

 

  • potwierdzających, że krewny w linii prostej ucznia pracował niegdyś w zlikwidowanym PPGR (dotyczy osób, które nie dołączyły jeszcze tych dokumentów).

Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Czaplinku (Biuro Obsługi Interesanta w budynku przy ul. Rynek 6 lub Referat Funduszy Pomocowych i Kontroli w budynku przy ul. Rynek 1) do 13.12.2021 r. do godz. 15:00.

Brak dokumentów wymaganych do weryfikacji skutkować będzie odrzuceniem Państwa wniosku o udzielenie wsparcia.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 94 37 26 204, 94 37 26 271, 94 37 26 216.