KONSULTACJE SPOŁECZNE

BURMISTRZ CZAPLINKA

INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU Z DNIEM 12 MAJA 2022 R

KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI MIASTA CZAPLINEK
ORAZ SOŁECTWA NIWKA

W SPRAWIE ZMIANY GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA CZAPLINKA

 

Na podstawie § 2 ust.13 uchwały Nr XXXVIII/488/14 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia
27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czaplinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1939),  oraz uchwały Nr XLIII/389/22 Rady Miejskie w Czaplinku z dnia 24 lutego 2022 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Czaplinka polegającej na przyłączeniu do terenu miasta części miejscowości Niwka (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 953), zarządzenie Burmistrza Czaplinka Nr 61/2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic miasta Czaplinka polegającej na przyłączeniu do terenu miasta części miejscowości Niwka

 

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców na temat zmian administracyjnych miasta  Czaplinka poprzez przyłączenie części miejscowości Niwka.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Czaplinka oraz Sołectwa Niwka, którzy w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat
i stale zamieszkują na obszarze ww.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez organizację otwartych spotkań z mieszkańcami Czaplinka oraz sołectw, które odbędą się w dniach:

 1. z mieszkańcami sołectwa Niwka 25 maja 2022 r. godz. 17.00 – sala wiejska w m. Niwka,
 2. z mieszkańcami Czaplinka w dniach 31 maja 2022 r. godz. 17.00 – sala narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

 

i umieszczenia projektowanych zmian granic miasta Czaplinka na stronie internetowej Gminy i przyjmowanie opinii na piśmie za pomocą formularzy - ankiet konsultacyjnych z pytaniem konsultacyjnym o treści:

„Czy jest Pani / Pan za włączeniem części miejscowości Niwka do miasta Czaplinek?”

które można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku, u Sołtysa Sołectwa oraz ze strony internetowej. Projekty zmian granic administracyjnych Czaplinka będzie również dostępne u Sołtysa Sołectwa Niwka oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku, w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.

Ankietę konsultacyjną można dostarczyć:

 1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: czaplinek@czaplinek.pl,
 2. osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku, Rynek 6,
  78 - 550 Czaplinek,
 3. poprzez pocztę lub inny podmiot doręczający na adres Urząd Miejski w Czaplinku,
  ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek,
 4. u sołtysa Sołectwa Niwka,
 5. za pomocą formularza elektronicznego.

 

Konsultacje odbywać się będą w terminie od 12 maja 2022 r. do 9 czerwca 2022 r.

 

Burmistrz Czaplinka

 Marcin Naruszewicz