Dodatek dla gospodarstw domowych | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Dodatek dla gospodarstw domowych

Wnioski o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Czaplinku od 22.09.2022r. do 30.11.2022r.:

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

- tradycyjnie – papierowo (wnioski dostępne w siedzibie ośrodka po 29 września br.).

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Informacji w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych udzielają pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku pod nr tel. 943755745, 943754582.

Dodatkowe informacje zawarte są na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

Pliki do pobrania:

  1. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych (plik do pobrania),
  2. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) (plik do pobrania),
  3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U.2022 poz. 1974) (plik do pobrania).