Straż Pożarna | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Straż Pożarna

zawody straży pożarnej

Zakres ratownictwa na terenie Miasta i Gminy Czaplinek realizowany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy w oparciu o Państwową Straż Pożarną i Ochotniczą Straż Pożarną. Ze względu jednak na oddalenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim o 35 kilometrów od Czaplinka a o ponad 50 kilometrów od krańców gminy, zadanie to spoczywa głównie na ośmiu jednostkach Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu Gminy.

Jednostki OSP działają w formie dobrowolnych, odrębnych stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, których kierownictwo stanowi Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Czaplinku.

Stowarzyszenia zrzeszają 198 dobrze wyszkolonych członków, dysponują ośmioma odrębnymi remizami i dziesięcioma sprawnymi samochodami ratowniczo gaśniczymi, oraz jedną łodzią ratunkową. Jako istotną informacje należy podać, że najmłodszy samochód pożarniczy będący w dyspozycji OSP Czaplinek ma 7 lat, natomiast najstarszy lat 38, użytkowany przez OSP Siemczyno.

Jednostki samodzielnie prowadzą wszelkiego rodzaju akcje ratowniczo - gaśnicze - pożary, wypadki drogowe, akcje gatunkowo-poszukiwawcze na akwenach wodnych a nawet likwidacja gniazd niebezpiecznych owadów.

Jako centralną jednostkę stanowiącą główny człon ratownictwa gminnego uważa się OSP Czaplinek, ze względu na położenie jednostki w środku miasta, wyposażenie w trzy dobrze wyposażone w specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz ochronny samochody pożarnicze.

Ochotniczą Straż Pożarną w Czaplinku wyposażono w nowoczesny sprzęt ratownictwa technicznego, ratownictwa wodnego oraz medycznego. Urządzenia hydrauliczne, spełniające warunki Strategii Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w Powiecie Drawskim, zestaw ratownictwa medycznego R-1 dla PSP oraz sanie lodowe zakupiono ze środków WFOŚ w Szczecinie, ZG ZOSP RP, PSP, OSP oraz Gminy Czaplinek.

Ćwiczenia członków OSP Czaplinek z użyciem nowoczesnego sprzętu do ratownictwa lodowego - Sanie Lodowe.

Ćwiczenia członków OSP Czaplinek z użyciem urządzeń hydraulicznych LUKAS oraz deski ortopedycznej i torby do ratownictwa przedmedycznego "R-1"

Kontakt:
OSP w Czaplinku, ul. Pławieńska 1
tel. 375 45 80 lub 665 777 708
tel. alarmowy 998

ZAPRASZAMY NA STRONĘ OSP CZAPLINEK pod adresem www.gcr.czaplinek.pl