Straż Miejska | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Straż Miejska

Straż Miejska w Czaplinku to:

 • komendant straży miejskiej,
 • 2  strażników na pełne etaty,
 • pracownik administracji ½ etatu,
 • operator monitoringu miejskiego.

Straż Miejską w Czaplinku powołano w 1991 roku.

Siedziba:   

 • Urząd Miejski w Czaplinku ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, pokój nr 3a,

 

nr telefonów w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Czaplinku  

tel. 94 372 62 13
fax. 94 372 62 02

Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego a w szczególności:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 • kontrola publicznego transportu zbiorowego
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

W związku z realizowanymi zadaniami, straży przysługuje prawo do:

 • obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych
 • utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
 • przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 • przetwarzania danych  osobowych, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne itp.

Strażnik wykonując zadania ma prawo do:

 • udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego;
 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;
 • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;
 • dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby - w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego;
 • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 • dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu; oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym;
 • wydawania poleceń;
 • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;
 • zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

Strażnicy miejscy zobowiązani są do:

 • noszenia umundurowania, legitymacji służbowej, znaku identyfikacyjnego oraz emblematu gminny podczas wykonywania czynności służbowych;
 • przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację.

W związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Do obowiązków strażników miejskich należy:

 • przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych;
 • poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej;
 • zachowanie tajemnicy prawnie chronionej;
 • podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi;
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.