Miejsca zagospodarowania odpadów | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Miejsca zagospodarowania odpadów

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązane do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. Uwzględniając powyższe miejscem właściwym do zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Czaplinek zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych zmieszanych przeznaczonych do składowania jest:

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
Wardyń Górny 35, 78-320 Połczyn Zdrój

W zakresie pozostałych odpadów należy postępować zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i zasadą bliskości z uwzględnieniem spełnienia przez te instalacje przetwarzania odpadów wymagań zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21).