Zachodniopomorska Karta Rodziny i Karta Seniora | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Zachodniopomorska Karta Rodziny i Karta Seniora

Zachodniopomorska Karta Rodziny i Karta Seniora

W związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. „Region dla Rodziny” Gmina Czaplinek podpisała porozumienie partnerskie, na mocy którego strony podejmą współpracę przy realizacji zadań dotyczących ZACHODNIOPOMORSKIEJ KARTY RODZINY I ZACHODNIOPOMORSKIEJ KARTY SENIORA.

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci, z terenu województwa zachodniopomorskiego. Program Zachodniopomorskich Kart Rodziny ma na celu poprawę sytuacji rodzin.

Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:

  1. małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
  2. rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;
  3. rodzinne domy dziecka.

Karty wydawane są bezpłatnie.

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat. Karty wydawane są bezpłatnie.
Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Kary Seniora dostępnym na stronie internetowej http://rodzina.wzp.pl/zks/ oraz w Urzędzie Miejskim w Czaplinku, w Referacie Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, Rynek 1, tel. 94 375 47 90, 510 086 870 lub do pobrania poniżej.