Regulamin | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Regulamin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2019 Burmistrza Czaplinka z dnia 12.XII.2019

 1. Boiska są czynne od poniedziałku do piątku w godz. pracy hali widowiskowo – sportowej
 2. Podczas roku szkolnego od 01 września do 30 czerwca w godzinach od 8:00 do 15:00         z boisk korzystają czaplineckie szkoły wyłącznie pod opieką nauczyciela.
 3. W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne i inne.
 5. Zajęcia sportowe koordynuje pełniący dyżurpracownik hali.
 6. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w hali widowisko - sportowej dany dzień po uzgodnieniu pracownika hali.
 7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 8. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 9. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na kompleksie sportowym tylko i wyłącznie pod opieką opiekunów.
 10. Warunkiem korzystnia z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu „halówki”.
 11. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się :
  - używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolcach
  - wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolki, rolki
  - wchodzenie na ogrodzenie i urządzenia sportowe
  - niszczenia urządzeń sportowych i płyty boisk
  - palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy, spożywania słoneczniku
  - przeszkadzania w zajęciach lub grze
  - zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych, metalowych itp.
  - zakłócania porządku i używania wulgarnych słów
  - przebywanie na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku
  - wprowadzania zwierząt
  - korzystania z boisk bez zgodypracownika hali.
 12. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 10 i 11 korzystania z boisk podejmuje pracownik hali, który w zależności od sytuacji może:
  - nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju
  - zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie
  - nakazać opuszczenia terenu boisk.
 13. Gmina Czaplinek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
 14. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialne za wyrządzone szkody.
 15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag pracownika hali.
 16. Oświetlenie boiska do piłki nożnej – min. 8 osób.
 17. Oświetlenie boiska taratanowego – min. 6 osób.
 18. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownictwa hali sportowej (kontakt telefoniczny: biuro hali 502 182 355).