Konsultacje społeczne | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Konsultacje społeczne

BURMISTRZ CZAPLINKA
INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU DNIA 02 MAJA 2017 R.KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTW: KUSZEWO, SIKORY W SPRAWIE ZMIANY GRANIC JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Na podstawie § 2 ust.13 uchwały Nr XXXVIII/488/14 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czaplinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1939), zarządzeniem Nr 44/2017  Burmistrza Czaplinka z dnia 02 maja 2017 r. zarządziłem przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Sołectw: w sprawie zmiany granic w/w Sołectw poprzez połączenie Sołectwa Kuszewo z Sołectwem Sikory.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców na temat zmian granic Sołectw.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Sołectw Kuszewo, Sikory, którzy w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat i stale zamieszkują na obszarze w/w Sołectw.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez organizację otwartych spotkań z mieszkańcami Sołectw, które odbędą się w dniach:

  • 15 maja 2017 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Sikorach dla mieszkańców Sołectwa Kuszewo, a o godz. 18.00 dla mieszkańców Sołectwa Sikory,

i umieszczenia projektowanych zmian granic jednostek pomocniczych na stronie internetowej Gminy wrota.czaplinek.pl i przyjmowanie opinii na piśmie za pomocą formularzy – ankiet konsultacyjnych z pytaniem konsultacyjnym o treści: „ Czy jesteś za zmianą granic Sołectwa…polegającą na połączeniu Sołectwa ….  z Sołectwem”, które można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku, u Sołtysów Sołectw oraz ze strony internetowej wrota.czaplinek.pl. Projekty zmian granic jednostek pomocniczych będą również dostępne u Sołtysów Sołectw wymienionych w oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Czaplinku, pokój nr 4 w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego.

Formularz „ Czy jesteś za zmianą granic Sołectwa …polegającą na połączeniu Sołectwa … z Sołectwem” z wpisanymi nazwami Sołectw można dostarczyć:

  1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: czaplinek@czaplinek.pl,
  2. osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku, Rynek 6, 78 – 550 Czaplinek,
  3. poprzez pocztę lub inny podmiot doręczający na adres Urząd Miejski w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek.

 

Konsultacje odbędą się 15 maja 2017 r.

Autor:
Anna Kwacz