Regulamin | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Regulamin

Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Czaplinka z dnia 24.09.2019 r.

§ 1

Niniejszy regulamin obowiązuje na stadionie miejskim w Czaplinku ul. Parkowa 2 oraz boisku treningowym przy ul. Drahimskiej. Obiekt czynny jest w godzinach 700 - 2000 oraz      w dni wolne od pracy według harmonogramu rozgrywek.

§ 2

Stadion służy do przeprowadzania rozgrywek piłkarskich oraz innych imprez sportowych.

§ 3

Stadion nie jest powszechnie dostępny. Ze stadionu korzystać mogą nieodpłatnie Kluby, Stowarzyszenia, Szkoły, oraz mieszkańcy z terenu Gminy Czaplinek.

§ 4

Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych, mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie. Wstęp na teren boiska bez prowadzącego zajęcia opiekuna jest zabroniony.

§ 5

Dowód uprawniający do przebywania na stadionie, należy okazywać na żądanie służb porządkowych lub policji.

§ 6

Każdy jest zobowiązany przy wejściu na stadion, beż wezwania okazać służbie porządkowej swój dowód uprawniający do wstępu.

§ 7

Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzania osób również przy użyciu środków technicznych, celem sprawdzenia czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa.

§ 8

Osoby, które nie posiadają kat wstępu i osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na stadion.

§ 9

Każdy kto przebywa na stadionie powinien się zachowywać tak, aby nie zagrażać i nie szkodzić innym.

§ 10

Widzowie powinni stosować się do zarządzeń służb porządkowych, policji, straży pożarnej oraz zaleceń spikera stadionu.

§ 11

Ze względów bezpieczeństwa widzowie są zobowiązani na żądanie służb porządkowych, zajmować miejsca w wyznaczonych sektorach.

§ 12

Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne, muszą być utrzymane w stanie wolnym.

§ 13

Zabrania się wnoszenia na stadion następujących przedmiotów:

 • broni wszelkiego rodzaju,
 • gazu, substancji żrących lub farbujących,
 • butelek ze szkła, dzbanków, kubków, puszek wykonanych z twardego materiału,
 • przedmiotów o dużej objętości
 • fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych,
 • drzewców do flag, kiji, siekier itp.
 • napojów alkoholowych,
 • zwierząt.

§ 14

Przedmioty wskazane w § 13 mogą być przekazane do depozytu na stadionie,

§ 15

Ponadto zakazuje się:

 • wchodzenia lub przechodzenia przez fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, zamknięcia, maszty, dachy
 • wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (boisko, szatnia, pomieszczenia służbowe i inne)
 • rzucanie wszelkimi przedmiotami
 • rozniecanie ognia, zapalanie fajerwerków
 • sprzedawania towarów bez zezwolenia
 • przeprowadzania zbiórek
 • pisania na budynkach, urządzeniach i drogach oraz ich malowanie i oklejania
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
 • zaśmiecanie stadionu.

§ 16

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie, będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.

§ 17

Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać do organizatora imprezy.

§ 18

Gospodarzem obiektu na mocy umowy użyczenia z Gminą Czaplinek jest Ludowy Klub Sportowy „LECH”.