Lotnisko cennik | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Lotnisko cennik

 

Zarządzenie Nr  133 /2023
Burmistrza Czaplinka

z dnia 03 września 2023 r.

w sprawie opłat za korzystanie z terenu byłego lotniska wojskowego w miejscowości Broczyno

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z póżn. zm.), oraz punktu 12 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - teren byłego wojskowego lotniska w miejscowości Broczyno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3458) zmienionej: uchwałą Nr XXIII/206/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIl/196/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - teren byłego wojskowego lotniska w miejscowości Broczyno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3459), uchwałą Nr XXXII/302/21 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – teren byłego wojskowego lotniska w miejscowości Broczyno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2767), uchwałą Nr XLVII/439/22 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - teren byłego wojskowego lotniska w miejscowości Broczyno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2623) i uchwałą Nr LXI/571/23 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - teren byłego wojskowego lotniska w miejscowości Broczyno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4117), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się cennik opłat za korzystanie z terenu po byłym lotnisku wojskowym w miejscowości Broczyno:

  1. za wjazd pojazdem o napędzie silnikowym – 100,00 zł/dzień;
  2. za wjazd w ramach imprezy sportowo-rekreacyjnej – zezwolenie czasowe za jeden pojazd – na jeden tydzień 200,00 zł, na dwa tygodnie 350,00 zł, na jeden miesiąc 600,00 zł.
  3. za wjazd w ramach imprez innych niż sportowo-rekreacyjne – cena do negocjacji.

§ 2.

Korzystający przed wjazdem na teren byłego wojskowego lotniska w Broczynie dokonuje wpłaty:

  1. gotówką w kasie Referatu Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Wałecka 49 (hala widowiskowo-sportowa);
  2. na rachunek bankowy Gminy Czaplinek prowadzony w Pomorskim Banku Spółdzielczym, o/Czaplinek, numer konta 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003;
  3. elektronicznie w systemie moBILET za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym lub innych urządzeniach elektronicznych, przy czym obowiązkiem posiadacza pojazdu jest umieszczenie potwierdzenia uiszczenia opłaty za przednią szybą wewnątrz pojazdu lub oznaczenie w taki sposób, który wskaże, że skorzystano z aplikacji moBILET do uiszczenia opłaty.

§ 3.

Osoby poruszające się pojazdami silnikowymi o napędzie spalinowym, które nie uzyskały od Gminy Czaplinek jednorazowej zgody lub nie uiściły opłaty, podlegają opłacie w wysokości 500,00 zł na jeden dzień.

§ 4.

Podane opłaty zawierają podatek VAT.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Sportu i Rekreacji oraz Straży Miejskiej
w Czaplinku.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Czaplinka Nr 140/2022 z dnia 09.12.2022 r. w sprawie opłat za korzystanie z terenu byłego lotniska wojskowego w miejscowości Broczyno..

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Burmistrza Czaplinka z dnia 09.12.2022 roku.

w sprawie opłat za korzystanie z terenu byłego lotniska wojskowego w miejscowości Broczyno.

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),, oraz Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XII/196/16 z dnia 23 czerwca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXII/302/21 z dnia 27 maja 2021 r. Rady Miejskiej w Czaplinku, zarządza co następuje:

§ 1.

Wprowadza się cennik opłat za korzystanie z terenu po byłym lotnisku wojskowym w miejscowości Broczyno:

1) za wjazd pojazdem o napędzie silnikowym – 100,00 zł/dzień;

2) za wjazd w ramach imprezy sportowo-rekreacyjnej:

a) na inne cele niż sportowo-rekreacyjne – cena do negocjacji,

b) zezwolenia czasowe – na jeden tydzień 200,00 zł, na dwa tygodnie 350,00 zł, na jeden miesiąc 600,00 zł.

§ 2.

Korzystający przed wjazdem na teren byłego wojskowego lotniska w Broczynie dokonuje wpłaty:

  1. gotówką w kasie Referatu Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Wałecka 49 (hala widowiskowo-sportowa),
  2. na rachunek bankowy w Pomorskim Banku Spółdzielczym, o/Czaplinek, numer konta 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003,
  3. elektronicznie w systemie moBILET za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym, przy czym obowiązkiem kierującego, który dokonuje opłaty za pomocą systemu moBILET, jest oznakowanie pojazdu informacją o opłacie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Sportu i Rekreacji.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie  Burmistrza Czaplinka Nr 71/2021 z dnia 09.06.2021 r. r., w sprawie opłat za korzystanie z terenu byłego lotniska wojskowego w miejscowości Broczyno.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2023 r..