Lotnisko cennik | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Lotnisko cennik

Zarządzenie Nr 140 /2022

Burmistrza Czaplinka z dnia 09.12.2022 roku.

w sprawie opłat za korzystanie z terenu byłego lotniska wojskowego w miejscowości Broczyno.

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),, oraz Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku nr XII/196/16 z dnia 23 czerwca 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXII/302/21 z dnia 27 maja 2021 r. Rady Miejskiej w Czaplinku, zarządza co następuje:

§ 1.

Wprowadza się cennik opłat za korzystanie z terenu po byłym lotnisku wojskowym w miejscowości Broczyno:

1) za wjazd pojazdem o napędzie silnikowym – 100,00 zł/dzień;

2) za wjazd w ramach imprezy sportowo-rekreacyjnej:

a) na inne cele niż sportowo-rekreacyjne – cena do negocjacji,

b) zezwolenia czasowe – na jeden tydzień 200,00 zł, na dwa tygodnie 350,00 zł, na jeden miesiąc 600,00 zł.

§ 2.

Korzystający przed wjazdem na teren byłego wojskowego lotniska w Broczynie dokonuje wpłaty:

  1. gotówką w kasie Referatu Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Wałecka 49 (hala widowiskowo-sportowa),
  2. na rachunek bankowy w Pomorskim Banku Spółdzielczym, o/Czaplinek, numer konta 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003,
  3. elektronicznie w systemie moBILET za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym, przy czym obowiązkiem kierującego, który dokonuje opłaty za pomocą systemu moBILET, jest oznakowanie pojazdu informacją o opłacie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Sportu i Rekreacji.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie  Burmistrza Czaplinka Nr 71/2021 z dnia 09.06.2021 r. r., w sprawie opłat za korzystanie z terenu byłego lotniska wojskowego w miejscowości Broczyno.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2023 r..