Lotnisko cennik | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Lotnisko cennik

ZARZĄDZENIE NR.51/2024

Burmistrza Czaplinka z dnia 03.04.2024 roku

w sprawie określenia opłat za korzystanie z terenu byłego lotniska wojskowego

w miejscowości Broczyno.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z póżn. zm.), oraz punktu 17 Regulaminu korzystania z terenu byłego wojskowego lotniska w miejscowości Broczyno, będącego załącznikiem nr 1 do uchwały Nr LXVII/629/24 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - teren byłego wojskowego lotniska w miejscowości Broczyno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1525), co następuje:

§ 1.

Wprowadza się cennik opłat za korzystanie z terenu po byłym lotnisku wojskowym w miejscowości Broczyno:

  1. za wjazd o napędzie  silnikowym – 120,00 zł/dzień;
  2. za wjazd w ramach imprez innych niż sportowo-rekreacyjne – cena do negocjacji.

§ 2.

  1. Korzystający przed wjazdem na teren byłego wojskowego lotniska w Broczynie dokonuje wpłaty:
  1. gotówką w kasie Referatu Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Wałecka 49;
  2. na rachunek bankowy Gminy Czaplinek prowadzony w Pomorskim Banku Spółdzielczym, o/Czaplinek, numer konta bankowego PBS O/CZAPLINEK 43 8581 1027 0400 0505 2000 0001;
  3. elektronicznie w systemie moBilet za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym lub innych urządzeniach elektronicznych, przy czym obowiązkiem posiadacza pojazdu jest umieszczenie potwierdzenia uiszczenia opłaty za przednią szybą wewnątrz pojazdu lub oznaczenie w taki sposób, który wskaże, że skorzystano z aplikacji moBilet do uiszczenia opłaty.
  1. Osoby poruszające się silnikami o napędzie spalinowym, które nieuzyskany od Gminy Czaplinek jednorazowej zgody lub nie uiściły opłaty, podlegają opłacie w wysokości 500,00 zł na jeden dzień.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Czaplinka z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie opłat za korzystanie z terenu byłego lotniska wojskowego w miejscowości Broczyno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 601).

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Sportu i Rekreacji oraz Straży Miejskiej
w Czaplinku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.