Deklaracja dostępności | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Czaplinku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.czaplinek.pl Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-03.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych,
 • załączniki mogą nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
 • serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.  Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Czubak. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 665 777 712. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Budynek Urzędu Miejskiego w Czaplinku  jest obiektem zabytkowym i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobą z niepełnosprawnością w pionie (brak windy).  

W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Urzędzie Miejskim w Czaplinku uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem urzędu pod numerem telefonu 94 372 62 00 bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: czaplinek@czaplinek.pl. Spotkanie z pracownikiem odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Czaplinku przy ulicy Rynek 6. Biuro Obsługi Interesanta oraz toaleta znajdują się na parterze budynku.

W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim na wizytę, osoba niepełnosprawna może skorzystać z bezpłatnego miejsca na parkingu przed budynkiem Urzędu  Miejskiego w Czaplinku, gdzie wyznaczono i oznakowano 2 miejsca parkingowe.  Wjazd wózkiem znajdującego się po prawej stronie budynku od podwórka, gdzie poziom korytarza umożliwia bezpośredni dojazd do biura obsługi interesanta oraz toalety. Pomieszczenia te są zlokalizowane na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miejskim w Czaplinku znajduje się pętla indukcyjna.

Pomieszczenia biurowe, znajdujące się na parterze budynku posiada oznaczenia w alfabecie brajla, kody QR oraz tyflomapę z rozkładem pomieszczeń.

Informacja dla osób niesłyszących

Osoby posługujące się językiem migowym mogą w biurze obsługi interesanta (parter budynku) uzyskać online dostęp do tłumacza w języku migowym. Stanowisko oznakowane. Usługa ta jest dostępna również w domu osoby niesłyszącej. Po wejściu na stronę www.czaplinek.pl można kliknąć ikonkę języka migowego i bezpośrednio połączyć się z tłumaczem języka migowego. Usługa bezpłatna.

Informacja dla osób niedowidzących

 • Nasze strony internetowe posiadają ułatwienia dla osób niedowidzących. W prawym  górnym rogu strony www.czaplinek.pl strona internetowa jest responsywna,
 • dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus),
 • strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem.