Regulamin | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Regulamin

REGULAMIN PRZYSTANI i WYPOŻYCZALNI
Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 118/2019 Burmistrza Czaplinka z dnia 12.XII.2019

Lokalizacja: Ośrodek Sportów Wodnych w Czaplinku
Akwen: Jezioro Drawsko

Godziny otwarcia:

 • sezon letni ( maj – sierpień ) 7:00 – 22:00
 • kwiecień, wrzesień 7:00 – 20:00
 • październik jedna zmiana 10:00 – 18:00

UWAGA:

 1. Na terenie przystani oraz podczas korzystania ze sprzętu i prowadzenia zajęć należy zachować szczególną ostrożność.
 2. Z uwagi na obowiązującą strefę ciszy zabrania się korzystania z jednostek z napędem spalinowym ( z wyjątkiem uzasadnionych działań ratowniczych lub transportowych ).
 3. Za zniszczenia, braki i uszkodzenia wynikłe w skutek niewłaściwej eksploatacji sprzętu, materialną odpowiedzialność ponosi użytkownik, który zostanie obciążony kosztami naprawy powstałej szkody.
 4. Za zniszczenia, braki i uszkodzenia wynikłe w skutek pozostawienia jednostek pływających, łodzi wiosłowych i innych na terenie ośrodka Gmina Czaplinek nie ponosi odpowiedzialności.

Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Przystań OSW w Czaplinku jest położona w miejscowości Czaplinek nad jeziorem Drawsko ul. Nadbrzeże Drawskie 1.
 2. Całościowy nadzór nad przystanią sprawuje Urząd Miejski w Czaplinku, Kierownik Referatu Sportu i Rekreacji, a w jego imieniu Bosman Przystani, który odpowiada za organizację, porządek oraz bezpieczeństwo na przystani i akwenie.
 3. Na terenie przystani obowiązuje przestrzeganie zasad ogólnie przyjętej etykiety żeglarskiej.

§ 2

Przystań

 1. Przystań jest obiektem sportowo – rekreacyjnym spełniającym funkcje:
  a) bazy lokalowo – technicznej Ośrodka,
  b) portu jachtowego,
  c) bazy szkoleniowo – sportowej,
  d) bazy ratowniczej drużyny WOPR Czaplinek.
 2. Obszar przystani obejmuje teren od Strugi Czaplineckiej do oznaczonej boi i jest ogrodzony.

§ 3

Przepisy porządkowe przystani

 1. Teren przystani jest terenem otwartym w okresie żeglugowym w godz. od 8:00 do 22:00, poza okresem żeglugowym przebywanie wymaga zgody zarządzającego przystanią.
 2. Wszystkie osoby przebywające na przystani zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom zarządzających przystanią.
 3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na Tereni przystani wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Kąpiel oraz korzystanie ze sprzętu pływającego pod wpływem alkoholu oraz podobne działających środków – WZBRONIONE.
 5. Użytkowanie sprzętu pływającego, urządzeń, budynków przystani i pomostów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub bez zgody zarządzającego przystanią jest zabronione.
 6. Kąpiel na terenie przystani wyłącznie za zgodą zarządzających przystanią lub w obecności i za zgodą prowadzących zajęcia oraz ratowników pełniących dyżur na OSW w Czaplinku.
 7. Zabronione jest zaśmiecanie i zanieczyszczenie terenu oraz wód jeziora.
 8. Biwakowanie i rozpalanie ognisk na terenie przystani bez zgody zarządzającego przystanią jest zabronione.
 9. Wędkowanie z pomostów i łodzi może odbywać się na przystani wyłącznie za zgodą zarządzających przystanią w miejscach i w sposób nie utrudniający prowadzenia zajęć oraz manewrowania i cumowania łodzi.

§ 4

Przepisy dotyczące żeglugi

 

 1. Prowadzący łódź (zajęcia) przed rozpoczęciem rejsu jest obowiązany odnotować w książce pływań (znajdującej się u wachtowego lub Bosmana ) nazwę łodzi, nazwisko prowadzącego, liczbę członków załogi, datę i godzinę rozpoczęcia rejsu, przypuszczalny termin powrotu oraz po zakończeniu rejsu odnotować datę i godzinę powrotu, jak i uwagi o zdarzeniach lub wypadkach w trakcie rejsu,  jeśli takie miały miejsce (nie dotyczy zajęć oraz korzystania ze sprzętu, w obrębie przystani oraz akwenu szkoleniowego OSW Czaplinek).
 2. Prowadzący jacht ( zajęcia ) jest odpowiedzialny za:
  a) zapewnienie środków ratunkowych w ilości równej liczbie osób pływających,
  b) zapewnienie niezbędnego dla bezpiecznej stanu technicznego sprzętu,
  c) porządek i dyscyplinę,
  d) skutki wynikłe z nieprzestrzegania prawa drogi,
  e) szkody wyrządzone w czasie żeglugi ( zajęć ) innym użytkownikom.
 3. Prowadzący jacht ( zajęcia ) ponosi pełną odpowiedzialność karną i cywilną za życie i zdrowie załogi prowadzonego przez siebie jachtu, również wtedy, gdy oddaje ster w ręce członka załogi.
 4. Osoby, które wyrządzili szkody na terenie przystani w następstwie kolizji, działania żywiołu lub przypadku zobowiązani są zgłosić to zarządzającym przystanią i niezwłocznie dokonać naprawy szkody lub pokryć koszty z tym związane.

§ 5

 Użytkownik sprzętu pływającego

(prowadzący zajęcia) zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas kąpieli, wypoczynku nad wodą oaz uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej.
 2. Stosowania się do poleceń zarządzającego przystanią.
 3. Niezwłocznego reagowania na sygnał powrotu do przystani.
 4. Obserwowania warunków pogodowych i w razie porze podjęcie stosownych działań celem zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i sprzętu.
 5. Zaniechanie korzystania i wezwania pomocy w razie awarii sprzętu lub pogorszenia warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu.
 6. Właściwego używania sprzętu ratunkowego asekuracyjnego.
 7. Opieki nad sprzętem przez cały czas jego użytkowania.
 8. Zwrotu sprzętu w stanie w jakim został pobrany z przystani.

§ 6

Bezpieczeństwo o ochrona środowiska

 1. Pierwsza osoba, która zauważy pożar winna niezwłocznie przystąpić do gaszenia przy pomocy dostępnych środków oraz powiadomić jednostkę straży pożarnej i zarządzających przystanią.
 2. Na przystani znajdują się odpowiednie środki, za których stan, ilość i rozmieszczenie odpowiada zarządzający przystanią.
 3. Na przystani w miejscu ogólnie widocznym znajdują się umieszczone numery telefonów alarmowych oraz telefon zarządzającego przystanią.
 4. W budynkach, a w szczególności w hangarach obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia.

Zagrożenie życia ludzkiego na wodzie

 1. W razie zauważenia bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego na wodzie należy niezwłocznie organizować akcję ratowniczą przy pomocy dostępnych środków oraz zawiadomić ratownika dyżurnego.
 2. Środkami do ratowania życia ludzkiego na wodzie są:
  a) koła ratunkowe oraz rzutki rękawowe,
  b) tyczki lub bosaki,
  c) łodzie wiosłowe lub motorowe.
 3. Środki ratownicze powinny być rozmieszczone na pomostach w ilości określonej przepisami, a łódź przygotowana do natychmiastowego użycia.

Ochrona środowiska

 1. Na przystani obowiązuje zakaz:
  a) wysypywania i wylewania środków chemicznych, olejów silnikowych i innych substancji szkodliwych mogących zanieczyścić wodę lub glebę, b. spalania silnie dymiących substancji.
 2. Odpady należy wrzucać do odpowiednich pojemników znajdujących się na przystani.
 3. Każdy z przebywających na przystani jest zobowiązany uniemożliwić prowadzenie jakichkolwiek czynności prowadzących do zanieczyszczenia środowiska naturalnego              i powiadomić o zaistniałym fakcie zarządzającego przystanią, którzy mogą nakazać natychmiastowe usunięcie szkód powstałych z tego tytułu.
 4. Niszczenie roślinności oraz ingerencja w życie dzikich zwierząt żyjących w obrębie przystani jest zabroniona.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują powszechne przepisy.
 2. Interpretacja powyższego regulaminu przysługuje wyłącznie zarządzającym przystanią.
 3. W uzasadnionych przypadkach lub w przypadku rezerwacji całego ośrodka niniejszy regulamin może ulec zmianie.
 4. Zmiana regulaminu wymaga zgody Burmistrza Czaplinka.
 5. Osoby nieprzestrzegające regulaminu, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem mogą być z Ośrodka usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.