Odpady komunalne – konieczność zgłaszania zmian | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Odpady komunalne – konieczność zgłaszania zmian

Burmistrz Czaplinka przypomina, że opłata za wywóz odpadów komunalnych obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie miasta i gminy Czaplinek (nawet bez zameldowania). Opłaty wnosi się w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji (liczba osób zamieszkujących x stawka).

W związku z powyższym przypomina się, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Okoliczności, kiedy należy złożyć zmianę deklaracji:

  • zmiana ilości osób zamieszkujących (np. wyprowadzka, zgon, urodzenie się dziecka),
  • sprzedaż nieruchomości,
  • zmiana sposobu zbierania odpadów,
  • zmiana właściciela nieruchomości lub formy władania nieruchomością.

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez złożenie rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

W przypadku, gdy ktoś nie złoży deklaracji (lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zostać naliczona w drodze decyzji, zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według danych posiadanych przez Urząd Miejski.

Właściciele domów jednorodzinnych deklaracje składają bezpośrednio w Urzędzie Miejskim. W budynkach wielorodzinnych należy powiadomić administratora, ile osób mieszka pod danym adresem. Na możliwość uchylania się od opłat wskazują m.in. dysproporcje pomiędzy ilością zużytej wody a liczbą zgłoszonych mieszkańców.

Informujemy również, że rozpoczynają się weryfikacje danych zawartych w deklaracjach śmieciowych, dotyczących liczby mieszkańców.

 

Tekst: Anna Kwacz, podinspektor ds. gospodarki odpadami i obsługi samorządów