Rozwijajmy razem. Podnoszenie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Czaplinku | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Rozwijajmy razem. Podnoszenie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Czaplinku

Logotyp FEPZ

W dniu 28 marca 2024 roku Gmina Czaplinek podpisała umowę na dofinansowanie projektu nr FEPZ.06.09-IP.01-0027/23 „Rozwijajmy razem. Podnoszenie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Czaplinku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działanie 6.9 Edukacja ogólna, zakres interwencji: Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury). 

W imieniu Gminy Czaplinek umowę podpisał Marcin Naruszewicz - Burmistrz Czaplinka, ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisała Anna Bańkowska - Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, a realizatora projektu, czyli Szkołę Podstawową w Czaplinku reprezentowała Ewa Lemisz-Suska - Dyrektor Szkoły. 

Całkowita wartość projektu: 862 621,80 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 862 621,80 PLN
Kwota dofinansowania : 771 031,80 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 732 480,21 PLN

Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Czaplinku z terenu gminy miejsko-wiejskiej Czaplinek, w powiecie drawskim, w woj. zachodniopomorskim w okresie 01.02.2024 r. do 15.12.2025 r.

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji 9 działań projektowych, skierowanych jednocześnie do uczniów/uczennic uczących się i nauczycieli/ek pracujących w Szkole Podstawowej w Czaplinku odpowiadających ich potrzebom, tak by wspólnie rozwijając się podnieść jakość kształcenia poprzez:

1. realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki na poziomie klas I - III oraz IV -VIII oraz z j. angielskiego na poziomie klas I -VIII;

2. organizację kółek zainteresowań, warsztatów w tym zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klas III - V Matematyka z Minecrafcie, dla uczniów klas I-III Arytmetyka mentalna;

3. zintegrowane zajęcia z wykorzystaniem i rozwojem umiejętności matematycznych;

4. organizację zajęć rozwijających zainteresowania przyrodnicze (przyroda, biologia, chemia, geografia lub fizyka);

5. realizację projektu edukacyjnego Eko-Aktywni;

6. wyjazdy edukacyjne;

7. innowacje pedagogiczne w ramach doradztwa zawodowego;

8. wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz wsparcie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, agresji, depresji oraz zaburzeń odżywiania;

9. doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Grupę docelową stanowi co najmniej 658 uczniów ( 324K/334M ), w tym co najmniej 7 pochodzących z Ukrainy i 28 z ON (82,55% ogółu ucz.) oraz nauczyciele szkoły 79 (69K/10M).

 

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie głównych wskaźników rezultatu tj.:

1. 377 uczniów (194 K i 183 M) nabędą po opuszczeniu programu kwalifikacje,

2. 55 nauczycieli (49 K i 6M) przedstawicieli kadry szkół uzyskają po opuszczeniu programu kwalifikacje.