Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czaplinek w 2022 r. | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czaplinek w 2022 r.

Informuję, że Zarządzeniem Nr 7/2022 Burmistrza Czaplinka z dnia 12 stycznia 2022 r. zostały ogłoszone wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czaplinek przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2022 r., w zakresie:

  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • turystka i krajoznawstwo;
  • ratownictwo i ochrona ludności;
  • prowadzenie świetlicy środowiskowej;
  • wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Czaplinek;
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • ochrona i promocja zdrowia;
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego.

Wyniki konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

Autor: Katarzyna Kibitlewska – kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji