XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku. | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. I5zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) zwołuję w dniu 30 listopada 2021 roku o godz. 14.00 XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Czaplinku, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6 z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (częściowy zdalny tryb obradowania).

Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził obrady sesji z sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6.

Uprzejmie informuję, że przebieg sesji w dniu 30 listopada 2021 r. będzie można oglądać za pośrednictwem transmisji video na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

W tym celu proszę kliknąć link poniżej:

 
TRANSMISJA NA ŻYWO
 
Posiedzenie RM rozpocznie się o godz. 14:00 (transmisja z sali posiedzeń dostępna od godz. 13:45).

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołów z XXXVII oraz XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustanowienia pomnika przyrody (druk nr 384/21);

b) ustanowienia pomnika przyrody (druk nr 385/21);

c) ustanowienia pomnika przyrody (druk nr 386/21);

d) ustanowienia pomnika przyrody (druk nr 387/21);

e) zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek (druk nr 388/21);

f) wydzierżawienia na okres jednego roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek (druk nr 389/21);

g) Programu współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (druk nr 390/21);

h) opłat za korzystanie z cmentarzy w gminie Czaplinek (druk nr 391/21);

i) wysokości opłaty za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na miejskiej oczyszczalni ścieków w Czaplinku (druk nr 392/21);

j) górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czaplinek za usługi, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 393/21);

k) zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2021 r. (druk nr 394/21);

l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030 (druk nr 395/21);

m) rozpatrzenia skargi Pana Ł. S. na działalność Burmistrza Czaplinka (druk nr 396/21).

5. Komunikaty.

6. Zakończenie Sesji.

 

                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                         Michał Olejniczak