AKADEMIA PIŁKARSKA CZAPLINEK | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

AKADEMIA PIŁKARSKA CZAPLINEK

ul. Wałecka 49

78-550 Czaplinek

KRS: 0000519207
REGON: 32157669700000

Władze stowarzyszenia:

Prezes: Erwin Biegajło
Wiceprezes : Dominik Urban
Sekretarz: Waldemar Chrzanowski

Kontakt:  603680521
e-mail:  biuro@apczaplinek.pl
strona internetowa:  www.apczaplinek.pl
Rodzaj organizacji:  stowarzyszenie
Statut pożytku publicznego:  Nie

Zakres działalności:    
Krzewienie kultury fizycznej, wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i także niepełnosprawnych oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczna i sport, propagowanie zdrowego trybu życia oraz działalność wspomagająca aktywność, rozwój wspólnoty i integracje społeczności lokalnej. do pozostałych celów zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie są działania w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- działalności charytatywnej;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- ochrony i promocji zdrowia;
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- wypoczynku dzieci i młodzieży;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- promocji i organizacji wolontariatu.