Pomoc dla firm | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Pomoc dla firm

Burmistrz Czaplinka podjął decyzję o wsparciu dla przedsiębiorców w związku z obecną sytuacją obowiązującej epidemii, w ramach opracowanego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w gminie Czaplinek, w związku z wystąpieniem negatywnych skutków wynikających z epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID -19, w formie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości:

  • odroczenia terminu płatności należności bieżącej lub/i zaległości
  • rozłożenie na raty należności bieżącej lub/i zaległości
  • umorzenie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę

- w ramach pomocy de minimis, lub

- zgodnie z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) stanowiącymi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Przedsiębiorca chcąc skorzystać z  jednej z ww. ulg w ramach pomocy de minimis powinien wraz z wnioskiem (wniosek o umorzenie, wniosek o odroczenie/rozłożenie na raty) przedłożyć również dokumenty określone w poszczególnych wnioskach  (oświadczenie o stanie majątkowym, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis).

Natomiast przedsiębiorca chcąc skorzystać z  jednej z ww. ulg w ramach Komunikatu Komisji Europejskiej dot. Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 powinien wraz z wnioskiem (wniosek o umorzenie– COVID-19, wniosek o odroczenie/rozłożenie na raty – COVID-19) przedłożyć również dokumenty określone w poszczególnych wnioskach  (oświadczenie o stanie majątkowym, uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19).

Obowiązek złożenia powyższych dokumentów wynika z art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2018 roku. poz. 362 ze zm.), rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.) oraz Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).