Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek w roku 2023 | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czaplinek w roku 2023

 

W związku z ogłoszonym konkursem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, Burmistrz Czaplinka przystępuje do zbierania wniosków osób chętnych do realizacji powyższego przedsięwzięcia w roku 2023.
O dotację mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty) oraz związki międzygminne z województwa zachodniopomorskiego. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami lub posiadaczami obiektów budowlanych są jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i Rodzinne Ogrody Działkowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Wnioski mogą być składane tylko na zadania planowane do realizacji na nieruchomościach, które zostały ujęte w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
Natomiast przedsiębiorcy (w tym rolnicy prowadzący działalność gospodarczą) składają wnioski bezpośrednio do WFOŚiGW w Szczecinie Biura Koszalin (zgodnie z częścią II Regulaminu naboru wniosków na udzielenie dofinansowania w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w województwie zachodniopomorskim ze środków WFOŚiGW w Szczecinie na rok 2023).
Do wniosków należy dołączyć:
1) kopię zgłoszenia prac budowlanych  do Wydziału Architektoniczno- Budowlanego Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim (jeżeli zgłoszenie jest wymagane);
2) kolorowe zdjęcia obiektów, z których zdejmowany będzie azbest  wraz z opisem zawierającym dokładny adres.
3) w przypadku nie zgłoszenia obiektu do gminnej inwentaryzacji, należy do wniosku dołączyć informację o wyrobach zawierających azbest.  

Do kosztów kwalifikowanych zaliczone mogą być koszty:
demontażu pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,
1) transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
2) unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
poniesione po dacie złożenia  wniosku  o dofinansowanie (do WFOŚiGW).
W związku z powyższym osoby  (jednostki)  zainteresowane wymianą pokrycia dachowego z azbestu i wyrobów zawierających azbest  w 2023 r.  oraz z uzyskaniem dofinansowania na powyższy cel, proszone są o złożenie wniosku w Biurze Obsługi Interesanta w terminie do dnia 10 lutego 2023 r. stosownego wniosku  (ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczonych w WFOŚiGW w Szczecinie na ten cel oraz wyznaczono krótki termin na składanie wniosków).
Wzór wniosku do pobrania poniżej oraz w Referacie Ochrony Środowiska i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek, tel. 094 372 62 11.