Informacja z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku. | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Informacja z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku.

W dniu 30 listopada 2021 roku o godz. 14.00 odbyła się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (z częściowym zdalnym trybem obradowania).

Obrady Sesji prowadził Pan Michał Olejniczak – Przewodniczący Rady Miejskiej z sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6. Zgodnie ze Statutem Gminy Czaplinek rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

W sesji uczestniczyło 10 radnych, 5 radnych obradowało zdalnie (Radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Ewa Sobczak, Władysław Wojtowicz, Tomasz Marciniak, Grzegorz Gabryś).


Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie:

a. ustanowienia pomnika przyrody - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych;

b. ustanowienia pomnika przyrody - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych;

c. ustanowienia pomnika przyrody - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych;

d. ustanowienia pomnika przyrody - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych;

e. zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

f. wydzierżawienia na okres jednego roku nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych;

g. Programu współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 - podjęła 15 głosami ,,za’’ w obecności 15 radnych;

h. wysokości opłaty za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na miejskiej oczyszczalni ścieków w Czaplinku - podjęła 12 głosami „za” oraz 3 głosami ,,wstrzymującymi się’’ (Radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Sebastian Matułojć, Szymon Pastuszek) w obecności 15 radnych;

i. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czaplinek za usługi, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - podjęła 12 głosami „za” oraz 3 głosami ,,wstrzymującymi się’’ (Radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Sebastian Matułojć, Grzegorz Gabryś) w obecności 15 radnych;

j. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2021 r. - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych;

k. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2021-2030 - podjęła 15 głosami „za” w obecności 15 radnych;

l. rozpatrzenia skargi Pana Ł. S. na działalność Burmistrza Czaplinka. Skarga w toku rozpatrywania została uznana za bezzasadną - podjęła 13 głosami „za” oraz 2 głosami ,,wstrzymującymi się’’ (Radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Sebastian Matułojć) w obecności 15 radnych.


Na wniosek Pana Burmistrza z porządku obrad wycofano projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy w gminie Czaplinek – wycofano 14 głosami ,,za’’ oraz 1 głosem ,,wstrzymującym się’’ (Radny Wacław Mierzejewski) w obecności 15 radnych.

 

Autor: Anna Burdziuk

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej