Ogłoszenie III naboru zgłoszeń o przyznanie grantu na pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Ogłoszenie III naboru zgłoszeń o przyznanie grantu na pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym

logo rpowz

Wsparcie na pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą
zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w związku z dofinansowaniem w ramach
projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych
na terenie gminy Czaplinek”

W dniu 8 lutego 2023 r. Gmina Czaplinek rozpoczyna III nabór wniosków w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego.

Gmina Czaplinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna,  Działanie 2.15 - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

W ramach programu osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, które nie uzyskały dofinansowania z innych źródeł na niniejsze zadanie, posiadający tytuł prawny do nieruchomości na terenie gminy Czaplinek, w której miałaby się odbyć modernizacja energetyczna, mogą otrzymać grant odpowiednio: 
-    w kwocie 25 000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z trwałą likwidacją działającego, starego kotła lub pieca węglowego i zastąpienie go źródłem ciepła niskoemisyjnym lub
-    w kwocie 50 000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z trwałą likwidacją działającego, starego kotła lub pieca węglowego i zastąpienie go źródłem ciepła niskoemisyjnym 
zgodnie z kolejnością: 
1)    poprzez zainstalowanie ogrzewania gazowego, a jeśli to niemożliwe, to:
2)    poprzez zainstalowanie innych rodzajów źródeł ciepła. 

Zakres częściowej termomodernizacji obejmuje: izolację cieplną ścian (w tym m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania. 

Zakres pełnej termomodernizacji obejmuje: izolację cieplną ścian (w tym m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej), stropodachu i podłogi oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania. 

O tym, czy w danym budynku jednorodzinnym należy wykonać częściową czy pełną termomodernizację zadecyduje przeprowadzony audyt energetyczny. Wykonanie częściowej lub pełnej termomodernizacji oznacza wykonanie wszystkich zaleceń określonych w audycie energetycznym prowadzące do osiągnięcia efektywności energetycznej EPH+W maksymalnie 150 kWh/m2 na rok.  

Projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Każdy budynek mieszkalny musi spełniać warunek minimalnej efektywności energetycznej (25%), ponadto wymianę źródła ciepła kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji, tj. o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa. 

Procedura ubiegania się o dofinansowanie:

1.    Przed złożeniem zgłoszenia należy bezwzględnie zapoznać się z regulaminem konkursu i załączonymi do niego dokumentami.
2.    Nie można rozpocząć realizacji zadania przed podpisaniem umowy o przyznaniu grantu.
3.    Niezbędne jest złożenie kompletnego zgłoszenia o udzielenie grantu. Obowiązkowym warunkiem jest przedstawienie, wraz ze zgłoszeniem audytu energetycznego budynku jednorodzinnego objętego zgłoszeniem. W przypadku gdy zgłaszający nie posiada audytu energetycznego budynku jednorodzinnego, Gmina Czaplinek zleci na swój koszt jego wykonanie.
4.    Przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna zgłoszenia o udzielenie grantu przez pracowników UM, a w przypadku braków formalnych nastąpi wezwanie do ich uzupełnienia.
5.    Po uzupełnieniu zgłoszenia informacjami wynikającymi z audytu energetycznego i zakwalifikowaniu do dofinansowania pracownicy Urzędu Miejskiego zawiadomią grantobiorców o terminie podpisania umowy o powierzenie grantu.
6.    Przyjęcie zgłoszenia wymagającego poprawy lub uzupełnienia lub konieczności sporządzenia audytu energetycznego budynku nie wstrzymuje oceny pozostałych zgłoszeń (tzn. pierwszeństwo mają kompletne zgłoszenia)
7.    Dopiero po podpisaniu umowy o powierzenie grantu można rozpocząć realizację zgłoszonego zadania. 
8.    Dofinansowanie będzie wypłacone po zakończeniu i rozliczeniu zgłaszanego zadania. 
9.    Zadanie, na które udzielone zostało wsparcie, musi być utrzymywane przez co najmniej 6 lat licząc od daty płatności końcowej zrealizowanej przez Województwo Zachodniopomorskie na konto gminy. 

Wnioski o przyznanie grantu należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta UM (parter budynku) w terminie od dnia 8 lutego 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. 

Decyduje kolejność kompletnych, poprawnie wypełnionych zgłoszeń.

Informacje na temat dofinansowania, po zapoznaniu się z regulaminem konkursu, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czaplinku pod numerami telefonów: 94 372 62 16, 94 372 62 71, 94 372 62 04.

Regulamin naboru, formularz zgłoszenia, rozliczenia, wzór umowy o powierzenie grantu stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. 
 

Ogłoszenie jest opublikowane również w BIP pod linkiem https://czaplinek.bip.net.pl/?a=13825