REFUNDACJA ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

REFUNDACJA ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE

REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023r.
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Komu przysługuje refundacja podatku VAT?

  • Warunek 1:

Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.) albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB,

  • Warunek 2:

Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
-    w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł,
-    w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
W przypadku składania wniosków:
    do 31 lipca 2023 r. – uwzględnia się dochód osiągnięty w 2021 r.,
    od 1 sierpnia 2023 r.  – uwzględnia się dochód osiągnięty w 2022 r.
Kto składa wniosek
Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Załączniki niezbędne do poprawnego złożenia wniosku:

  • faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
  • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

Dodatkowych informacji w sprawie wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. udzielają pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku pod nr tel. 943755745, 943754582.