Uwagi do oferty złożonej przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2024 - tryb pozakonkursowy | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Uwagi do oferty złożonej przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2024 - tryb pozakonkursowy

O g ł o s z e n i e

o złożeniu oferty w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Chcesz być zdrowy, młody, nie stroń nigdy od wody” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) podaje się ofertę stowarzyszenia do wiadomości publicznej.

Ofertę realizacji zadania publicznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego w trybie pozakonkursowym zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czaplinku, na stronie internetowej gminy www.czaplinek.pl  - zakładka e-stowarzyszenia – małe granty oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 14:00 do Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji lub pocztą elektroniczną na adres turystyka@czaplinek.pl

Burmistrz Czaplinka   

Marcin Naruszewicz