Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r.

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 29/2024 Burmistrza Czaplinka z dnia 12 lutego 2024 r. zostały ogłoszone wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r., w zakresie:

  •  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • ochrona i promocja zdrowia;
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • ratownictwa i ochrony ludności;
  • turystyka i krajoznawstwo;
  • prowadzenie świetlicy środowiskowej;
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego.


Wyniki konkursu dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czaplinku.


Autor: Katarzyna Kibitlewska – kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji