Zbiorniki bezodpływowe | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Zbiorniki bezodpływowe

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2016 poz. 250 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2016 poz. 250 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców gminy Czaplinek o wypełnienie formularza zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Czaplinku.  

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Czaplinku (Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 4), na stronie internetowej www.czaplinek.pl oraz u sołtysów. Wypełnione druki prosimy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku (pok. nr 3); za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78 – 550 Czaplinek; pocztą elektroniczną na adres e-mail: gkios@czaplinek.pl lub za pośrednictwem sołtysa.

Prosimy mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie odpowiednich zgłoszeń w jak najszybszym terminie.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wraz ze Strażą Miejską prowadzić będą kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czaplinek. W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników.

BURMISTRZ CZAPLINKA
ADAM KOŚMIDER