Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

Dofinansowanie

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024

W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czaplinku  zaprasza osoby, które chciałyby skorzystać z usług Asystenta osobistego w 2024 roku do kontaktu z MGOPS Czaplinek.

Więcej informacji nt. powyższego Programu można uzyskać pod nr tel.: 94 375 57 45 lub 94 375 45 82 w godzinach pracy MGOPS tj. poniedziałek - środa od 7.00 do 15.00,  czwartek od 7.00 do 16.00, piątek od 7.00 do 14.00 oraz na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024 .

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby:

  1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie :

a)  o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b , zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,
  2. wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach : asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w  formie wolontariatu; lub
  3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1) zaświadczenie o niekaralności ( https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego,  https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web );
2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w  postaci wydruku pobranej informacji z  Rejestru (
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/pobierz-informacje-z-rejestru-sprawcow przestepstw-na-tle-seksualnym , https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/ );
3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Uczestnicy programu nie ponoszą odpłatności za usługi asystenta.

Z Programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie Gminy Czaplinek.

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu proszone są o złożenie poniżej załączonych dokumentów i dostarczenie ich do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czaplinku. Dokumenty należy dostarczyć do MGOPS Czaplinek - pok. nr 1 lub za pośrednictwem poczty do dnia 29 grudnia 2023 r. do godz. 14.00 (liczy się data stempla pocztowego).

W związku z ograniczonymi środkami finansowymi przyznanymi na realizację zadania, wnioski będą rozpatrywane indywidualnie w kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej, tj. skali niepełnosprawności, samodzielności osoby, możliwości pomocy ze strony rodziny lub instytucji oraz konieczności zapewnienia wsparcia asystenta i osiągnięcia celu Programu.