Aktualny harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

Aktualny harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Z bezpłatnej pomocy może skorzystać:

  • każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja;
  • nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis. 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby uprawnione, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem, przed uzyskaniem porady prawnej, muszą przesłać do Starostwa, w formie papierowej (Starostwo Powiatowe, Pl. E. Orzeszkowej 3, 78- 500 Drawsko Pomorskie) lub elektronicznej (m.katuszonek@powiatdrawski.pl ) oświadczenie wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających, informacji o dostępnych tej osobie środkach porozumiewania się na odległość oraz danych kontaktowych, celem umówienia terminu udzielenia porady.

Rejestracji można dokonywać:

  • pod numerem telefonu  94 36 30 778 (w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, wtorek, środa od godz. 7.00 do 15.00, czwartek od godz. 7.00 do 16.00, piątek od godz. 7.00 do 14.00)
  • bezpośrednio w pokoju nr 216 (II piętro) w Starostwie Powiatowym Pl. E. Orzeszkowej 3 w Drawsku Pomorskim.

Przed rejestracją należy przygotować:

  • dowód osobisty (paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL) -w celu wypełnienia oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
  • dokumenty, które dotyczą twojego problemu – jeśli takie masz; możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie;
  • dla samozatrudnionych – wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Więcej informacji o pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na stronie Powiatu Drawskiego pod adresem: https://www.powiatdrawski.pl/informator/nieodplatna-pomoc-prawna.html

Aktualna lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa oraz nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie: http://bip.powiatdrawski.pl/strony/11697.dhtml

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim