LIV Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku. | Urząd Miejski w Czaplinku

01
fotografia przedstawiająca ruiny zamku w Czaplinku
fotografia przedstawiająca cztery żaglówki na jeziorze

LIV Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) zwołuję w dniu 29 listopada 2022 roku o godz. 12.00 LIV Sesję Rady Miejskiej w Czaplinku, która odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6.

Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził obrady sesji z sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6.

Uprzejmie informuję, że przebieg sesji w dniu 29 listopada 2022 r. będzie można oglądać za pośrednictwem transmisji video na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

W tym celu proszę kliknąć link poniżej:

 
TRANSMISJA NA ŻYWO
 
Posiedzenie RM rozpocznie się o godz. 12:00 (transmisja z sali posiedzeń dostępna od godz. 11:50).


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z LII oraz LIII Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Wolne wnioski, informacje i zapytania uczestników sesji.
 5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Programu współpracy Gminy Czaplinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (druk nr 524/22);
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek (druk nr 525/22);
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek (druk nr 526/22);
  4. określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Czaplinek (druk nr 527/22);
  5. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr LII/476/22 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia do zasobu mienia komunalnego gminy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (druk nr 528/22);
  6. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek (druk nr 529/22);
  7. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek (druk nr 530/22);
  8. regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Czaplinek (druk nr 531/22);
  1. rozpatrzenia skargi Pani A. J. na działalność Burmistrza Czaplinka (druk nr 532/22).

   7. Komunikaty.
   8. Zakończenie Sesji.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

   Michał Olejniczak